SaveIG > @nooredinbazleh_official> posts
نورالدین بزله
(@nooredinbazleh_official)
95posts 41853followers 0following
درود لطفا جهت هماهنگی و رزرو مراسمات فقط با این شماره تماس بگیرید .👈 09188314454 با تشکر
POSTS STORIES TAGGED
Download All
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درودبرشمایاران همیشه همراه باباطنی سرشارازعشق دوستان دارم.
امیدوارم حال دلهاتون خوش وآفتابی باشه
اجراء زنده آهنگی شادتقدیم وآراسته وجودیکایک شماسروران وعزیزان دل خودم.لازم میدانم ازآندسته بزرگان واندیشمندان که سوالاتشان دردایرکت بیشتردرموردکنسرت است برای آخرین بار عرض کنم.
تازمان حضورووجود یک اسپانسرقوی و توانمندبه معنای واقعی اسپانسر؛که دغدغه اش حفظ فرهنگ ناب کورده واری باشدهیچ تمایلی برای اجراء کنسرت ندارم.هروقت این عزیزوبزرگوارپیداشداول معرفی میکنم خدمتتان ودوم قول میدهم تازمانیکه جسمم یاری کنددست ازخدمت به فرهنگ وزبانمان باانرژی ده هابرابربیشترازگذشته وقدرتی هرچه تمامتربرندارم.اماتاپیداشدن این انسان بزرگ منوال گذشته باانرژی کامل فقط بامایه گذاشتن ازداشته هاوتوانائیهای خودم چه ازنظرخواندن وچه نواختن درخدمتتان خواهم بودوبرای شادکردن دلهایتان دست ازتلاش برنخواهم برداشت.
چراکه دراین برهه اززمان جامعه مابیشترازهرچیزی نیازبه شادی دارد.مهم👇
موضوعاتی هست که بایدخیلی به آن توجه ودقت کرداین است که برای حضوراینجانب دربرنامه هاومراسمات شخصی وخصوصی خودفقط باشماره تلفنی که دربیوهمین صفحه موجوداست تماس بگیرید؛چرا که بنده باهیچ تالاریاشخص خاصی قراردادی ندارم.وخواهشی که ازشمامردم بزرگواردارم
نیازه اینجاخودواردمیدان شویدحقیقتا؛فریب هیچکسی یامکانی را نخوریدکه به خودشان اجازه وجسارت این رامیدهندبرای مراسماتتان تصمیم بگیرندپیشنهادخواننده یاارکستر؛فیلمبردار...میدهند.چراکه جداازسواستفاده برای خالی کردن جیب های شماباهرترفندی واردعمل می شوند.
به خودومهمانانتان بیشتراحترام بگذارید.اجازه به هیچ شخصی ندهیدکه حق انتخاب راازشمابگیرد.باورکنیدبعضیهاشون برای پر کردن جیب های خودشان وقراردادهای کثیفی که دارندکسانی راواردمراسمات خانواده گی شمامیکنند که صلاحیت مهمانی رفتن داخل خانواده خودشان راهم ندارند.خواهشاخودتان انتخاب کنیدحداقل اینجاهمه باهم کمک کنیم درموردشادیهایمان با انتخاب درست همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد.خوشبختانه تمام هنرمندان دردسترس خودشماهستندبراحتی میتوانیدمستقیم وبدون واسطه باهنرمندموردنظرتان ارتباط بگیریدچه ارکسترهاچه فیلمبردارها...
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#کرمانشاه۱۹#رزم_آوران#پرورش_اندام#هادی_چوپان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#کوزران#آبدانان#ایلام#قصرشیرین#دالاهو#هورامان#گواور#کوهدشت#حسن_زیرک#مظهرخالقی#ناصررزازی#محمدماملی#عباس_کمندی#کیهان_کلهر#همایون_شجریان#سهراب_پورناظری#اعتراضات#وحیدمرادی
12 days ago
Download
درود
در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق با حرمان مواجه می شود یگانه راه گریز هنر است و بس.

در این برهه از زمان که غم و اندوه تمام وجود و درون اکثر ما را فرا گرفته این آهنگ را قرار میدهیم شاید عزیزی برای لحظه ای غم و اندوه را فراموش کرد و گوشه ای از قلبش شادی را احساس کرد.
چراکه صادقانه حال دلهایمان اصلا خوب نیست.

آهنگ لیلی 
اجراء کنسرت کرمانشاه

دوستان و یاران همیشه همراه میدانید فرق بین ی آدم کوچک با ی آدم بزرگ در چیست؟

ی آدم کوچک فقط دور خودش خط میکشد در مورد خوشحالی و موفقیت خودش احساس مسئولیت می کند در کل فقط خودش برایش مهم است بیشتر از خودش کسی را نمیبیند حقیقتا.
حتی جاهایی شادی خود را در مزاحمت و بهم ریختن دیگران پیدا میکند با حسادت و تنگ نظری...
اما ی آدم بزرگ یک دایره میکشد اول کشورش یا کل کره خاکی با کل انسانهای داخلش را در آن قرار میدهد خوشحالی و موفقیت تمام انسانهای دنیا را موفقیت و خوشحالی خود میداند و برای همه نور را آرزو میکند.
چراکه خوب میداند وقتیکه برای همه نور آرزو کند بی شک خودش هم در دایره نور قرار خواهد گرفت.
از شاه جهان هستی نور و روشنایی را برای همه ی شما آرزومندم.آمین🤝❤🤝
ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه۱۹#دالاهو#هورامان#رزم_آوران#پرورش_اندام#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#کوهدشت#هولیر#سلیمانیه#کردستان#آبدانان#گواور#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#مهران_مدیری#پرچمداران_کرمانشاه#سقوط_هواپیما#اعتراضات#وحید_مرادی
a month ago
Download
درود
در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق با حرمان مواجه می شود یگانه راه گریز هنر است و بس.

در این برهه از زمان که غم و اندوه تمام وجود و درون اکثر ما را فرا گرفته این آهنگ را قرار میدهیم شاید عزیزی برای لحظه ای غم و اندوه را فراموش کرد و گوشه ای از قلبش شادی را احساس کرد.
چراکه صادقانه حال دلهایمان اصلا خوب نیست.

آهنگ لیلی 
اجراء کنسرت کرمانشاه

دوستان و یاران همیشه همراه میدانید فرق بین ی آدم کوچک با ی آدم بزرگ در چیست؟

ی آدم کوچک فقط دور خودش خط میکشد در مورد خوشحالی و موفقیت خودش احساس مسئولیت می کند در کل فقط خودش برایش مهم است بیشتر از خودش کسی را نمیبیند حقیقتا.
حتی جاهایی شادی خود را در مزاحمت و بهم ریختن دیگران پیدا میکند با حسادت و تنگ نظری...
اما ی آدم بزرگ یک دایره میکشد اول کشورش یا کل کره خاکی با کل انسانهای داخلش را در آن قرار میدهد خوشحالی و موفقیت تمام انسانهای دنیا را موفقیت و خوشحالی خود میداند و برای همه نور را آرزو میکند.
چراکه خوب میداند وقتیکه برای همه نور آرزو کند بی شک خودش هم در دایره نور قرار خواهد گرفت.
از شاه جهان هستی نور و روشنایی را برای همه ی شما آرزومندم.آمین🤝❤🤝
ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه۱۹#دالاهو#هورامان#رزم_آوران#پرورش_اندام#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#کوهدشت#هولیر#سلیمانیه#کردستان#آبدانان#گواور#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#مهران_مدیری#پرچمداران_کرمانشاه#سقوط_هواپیما#اعتراضات#وحید_مرادی
a month ago
Download
درود
در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق با حرمان مواجه می شود یگانه راه گریز هنر است و بس.

در این برهه از زمان که غم و اندوه تمام وجود و درون اکثر ما را فرا گرفته این آهنگ را قرار میدهیم شاید عزیزی برای لحظه ای غم و اندوه را فراموش کرد و گوشه ای از قلبش شادی را احساس کرد.
چراکه صادقانه حال دلهایمان اصلا خوب نیست.

آهنگ لیلی 
اجراء کنسرت کرمانشاه

دوستان و یاران همیشه همراه میدانید فرق بین ی آدم کوچک با ی آدم بزرگ در چیست؟

ی آدم کوچک فقط دور خودش خط میکشد در مورد خوشحالی و موفقیت خودش احساس مسئولیت می کند در کل فقط خودش برایش مهم است بیشتر از خودش کسی را نمیبیند حقیقتا.
حتی جاهایی شادی خود را در مزاحمت و بهم ریختن دیگران پیدا میکند با حسادت و تنگ نظری...
اما ی آدم بزرگ یک دایره میکشد اول کشورش یا کل کره خاکی با کل انسانهای داخلش را در آن قرار میدهد خوشحالی و موفقیت تمام انسانهای دنیا را موفقیت و خوشحالی خود میداند و برای همه نور را آرزو میکند.
چراکه خوب میداند وقتیکه برای همه نور آرزو کند بی شک خودش هم در دایره نور قرار خواهد گرفت.
از شاه جهان هستی نور و روشنایی را برای همه ی شما آرزومندم.آمین🤝❤🤝
ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه۱۹#دالاهو#هورامان#رزم_آوران#پرورش_اندام#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#کوهدشت#هولیر#سلیمانیه#کردستان#آبدانان#گواور#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#مهران_مدیری#پرچمداران_کرمانشاه#سقوط_هواپیما#اعتراضات#وحید_مرادی
a month ago
Download
درود
در این دنیای پست و درمانده که کوچکترین شور و اشتیاق با حرمان مواجه می شود یگانه راه گریز هنر است و بس.

در این برهه از زمان که غم و اندوه تمام وجود و درون اکثر ما را فرا گرفته این آهنگ را قرار میدهیم شاید عزیزی برای لحظه ای غم و اندوه را فراموش کرد و گوشه ای از قلبش شادی را احساس کرد.
چراکه صادقانه حال دلهایمان اصلا خوب نیست.

آهنگ لیلی 
اجراء کنسرت کرمانشاه

دوستان و یاران همیشه همراه میدانید فرق بین ی آدم کوچک با ی آدم بزرگ در چیست؟

ی آدم کوچک فقط دور خودش خط میکشد در مورد خوشحالی و موفقیت خودش احساس مسئولیت می کند در کل فقط خودش برایش مهم است بیشتر از خودش کسی را نمیبیند حقیقتا.
حتی جاهایی شادی خود را در مزاحمت و بهم ریختن دیگران پیدا میکند با حسادت و تنگ نظری...
اما ی آدم بزرگ یک دایره میکشد اول کشورش یا کل کره خاکی با کل انسانهای داخلش را در آن قرار میدهد خوشحالی و موفقیت تمام انسانهای دنیا را موفقیت و خوشحالی خود میداند و برای همه نور را آرزو میکند.
چراکه خوب میداند وقتیکه برای همه نور آرزو کند بی شک خودش هم در دایره نور قرار خواهد گرفت.
از شاه جهان هستی نور و روشنایی را برای همه ی شما آرزومندم.آمین🤝❤🤝
ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه۱۹#دالاهو#هورامان#رزم_آوران#پرورش_اندام#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#کوهدشت#هولیر#سلیمانیه#کردستان#آبدانان#گواور#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#مهران_مدیری#پرچمداران_کرمانشاه#سقوط_هواپیما#اعتراضات#وحید_مرادی
a month ago
Download
نازم آن با معرفت ساقی؛
که اندر بزم یار هر کسی را قد استعدادش می پیمانه کرد.

درود و هزاران درود آراسته وجود یکایک شما بزرگان ، اندیشمندان و عزیزان دل.

ممنون که هستید و خدا را شکر بخاطر بودنتان.

اجراء آهنگ * گردانه * کنسرت کرمانشاه
تقدیمتان باد.
امید که در این برهه از زمان توانسته باشم گوشه ای از قلبهای عاشقتان را در این اوضاع نابسامان شاد کرده باشم.

بدانید تمامی پیامهای پر مهرتان را میخوانم و با تمام وجود جوابگوی پیامهای پر مهرتان هستم.

بیشتر سوالات مطرح شده در مورد کنسرت ؛ باید عرض کنم تا زمان وجود یک اسپانسر خوب به معنای واقعی اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
چون صادقانه بنده جوابگوی هزینه های کنسرت بدون حضور اسپانسر نیستم.
و
حقیقتا بنده از هیچ ارگان یا جایی ساپورت مادی نمیشوم.

اما مطمئن باشید برای شادی دلهای شما عزیزانم تا جائیکه جسمم یاری کند از هیچ چیزی دریغ نخواهم کرد.
فقط میتوانم روی تواناییهای خودم حساب کنم در خواندن و نواختن یکه و تنها با انرژی کامل در خدمتتان بوده و هستم و خواهم بود.

بزودی کلیپ و آهنگهای جدید غیر کنسرتی در دنیای واقعی در اختیار دوستداران قرار خواهد گرفت.

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست.

ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۴

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#دراویش#کرمانشاه#اهل_حق#یارسان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#کردستان#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#شهرام_ناظری#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
2 months ago
Download
نازم آن با معرفت ساقی؛
که اندر بزم یار هر کسی را قد استعدادش می پیمانه کرد.

درود و هزاران درود آراسته وجود یکایک شما بزرگان ، اندیشمندان و عزیزان دل.

ممنون که هستید و خدا را شکر بخاطر بودنتان.

اجراء آهنگ * گردانه * کنسرت کرمانشاه
تقدیمتان باد.
امید که در این برهه از زمان توانسته باشم گوشه ای از قلبهای عاشقتان را در این اوضاع نابسامان شاد کرده باشم.

بدانید تمامی پیامهای پر مهرتان را میخوانم و با تمام وجود جوابگوی پیامهای پر مهرتان هستم.

بیشتر سوالات مطرح شده در مورد کنسرت ؛ باید عرض کنم تا زمان وجود یک اسپانسر خوب به معنای واقعی اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
چون صادقانه بنده جوابگوی هزینه های کنسرت بدون حضور اسپانسر نیستم.
و
حقیقتا بنده از هیچ ارگان یا جایی ساپورت مادی نمیشوم.

اما مطمئن باشید برای شادی دلهای شما عزیزانم تا جائیکه جسمم یاری کند از هیچ چیزی دریغ نخواهم کرد.
فقط میتوانم روی تواناییهای خودم حساب کنم در خواندن و نواختن یکه و تنها با انرژی کامل در خدمتتان بوده و هستم و خواهم بود.

بزودی کلیپ و آهنگهای جدید غیر کنسرتی در دنیای واقعی در اختیار دوستداران قرار خواهد گرفت.

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست.

ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۱۰/۴

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#دراویش#کرمانشاه#اهل_حق#یارسان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#کردستان#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#شهرام_ناظری#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
2 months ago
Download
درودوعرض ادب خدمت تمامی عزیزان خصوصٱکوردزبانان سرزمینم ایران،چند مدتی بخاطرحوادث اخیروقطع اینترنت نتوانستم درخدمت شمافرهیختگان باشم وبعدازفروکش کردن اعتراضات وبرقراری مجدداینترنت مجالی دست یافت تاهم ابراز همدردی باحادثه دیدگان وجانباختگان داشته باشم وهم یک استراتژی جدیدهنری درزمینه ی خوانندگی وموسیقیایی خدمت بزرگواران ارائه دهم.
بقول ایگور استراونیسکی
موسیقی بااین هدف به مااعطاشده است که سامانی به چیزها بدهیم بخصوص به رابطه ی انسان وزمان
حقیقتادرواقع ساختارجامعه کشورهایی که فرهنگ قدرتمندونظام مدونی دارندازهنرمندتعریف مشخصی دارندآنهاازهنرمند انتظارندارندکه مشکلات جامعه رایکه وتنهاحل نمایدبلکه از هنرمندانی که طرح مسٱله وفعالیت رادرراستای حل مشکلات جامعه رادارندتشکرکرده وبه جای تخطئه هنرمندازآنها ممنون خواهند بود.
قطعٱاگرکسی هنرمندباشدهنررابه عنوان وسیله ای درراه تعالی جامعه به شمارآورده وآن راصرفٱیک پیشه نداند،دربرابرهررویدادتلخ اجتماعی واکنش نشان خواهددادواصولاهم نمیتواندازکنارآن آسان بگذرد،امابه هرحال دیریازودبه شکلی درآثاراوبازتاب خواهدیافت والبته جامعه هنری بایددربرابروقایعی ازاین دست حالانه به شکل مستقیم امابه شکل ریشه ای وعمیق واکنش هنرمندانه وبه موقع نشان دهد.هنرمنددرپرداختن به معظلات اجتماعی ازسطح به عمق نفوذکرده واثری راخلق کرده که ازتاثیرگذاری بالاتری برخورداراست وحتی مسئولان راازخطر بالقوه وحتی بالفعل موجوددرجامعه آگاه نموده وبه تکاپوی بیشتری وامیدارددرحقیقت هنرمندمیتواندنقشی اساسی درپیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ویاجلوگیری ازگسترش آن داشته باشد،البته متولیان مربوطه نیزاین نقش رادرک کرده وبه رسمیت بشناسدنه اینکه اگریک هنرمنددربیان مشکل اجتماعی پیش رفت وقدمی برداردآنرامتهم به سیاهنمایی کنند.درواقع هنرمندهمیشه نگاهی خیرخواهانه ودلسوزانه نسبت به معظلات اجتماعی وحتی سیاسی دارد،
پروژه ای که اینجانب مدنظردارم حقیقتاشادی درجامعه رخت بربسته ومردم سردرگریبان ودچارغم واندوه وفراتربگم دچارافسردکی شده اند.بواسطه ی مشکلات اقتصادی واجتماعی.هنرخودرابیشتردرخدمت جامعه ومردم قراردهیم وبه فضای اندوهناک جامعه شادی هدیه دهیم که حق مسلم جامعه ی ماباقدمت چندهزارساله شادزیستن است وآنقدرخودراوقف این موضوع کنیم حتی درصورت امکان داخل تفریگاهای استان بدون هیچ چشمداشتی به اجراء برنامه بپردازیم ودرخدمت مردم فهیم باشیم.
هنرمندان واقعی هروقت اعلام آمادگی کردندبنده به عنوان پرچمداراین حرکت عظیم درکنارشماهاخواهم بود.
ارادتمند
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#طرح_نشاط_جامعه#رزم_آوران#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درودوعرض ادب خدمت تمامی عزیزان خصوصٱکوردزبانان سرزمینم ایران،چند مدتی بخاطرحوادث اخیروقطع اینترنت نتوانستم درخدمت شمافرهیختگان باشم وبعدازفروکش کردن اعتراضات وبرقراری مجدداینترنت مجالی دست یافت تاهم ابراز همدردی باحادثه دیدگان وجانباختگان داشته باشم وهم یک استراتژی جدیدهنری درزمینه ی خوانندگی وموسیقیایی خدمت بزرگواران ارائه دهم.
بقول ایگور استراونیسکی
موسیقی بااین هدف به مااعطاشده است که سامانی به چیزها بدهیم بخصوص به رابطه ی انسان وزمان
حقیقتادرواقع ساختارجامعه کشورهایی که فرهنگ قدرتمندونظام مدونی دارندازهنرمندتعریف مشخصی دارندآنهاازهنرمند انتظارندارندکه مشکلات جامعه رایکه وتنهاحل نمایدبلکه از هنرمندانی که طرح مسٱله وفعالیت رادرراستای حل مشکلات جامعه رادارندتشکرکرده وبه جای تخطئه هنرمندازآنها ممنون خواهند بود.
قطعٱاگرکسی هنرمندباشدهنررابه عنوان وسیله ای درراه تعالی جامعه به شمارآورده وآن راصرفٱیک پیشه نداند،دربرابرهررویدادتلخ اجتماعی واکنش نشان خواهددادواصولاهم نمیتواندازکنارآن آسان بگذرد،امابه هرحال دیریازودبه شکلی درآثاراوبازتاب خواهدیافت والبته جامعه هنری بایددربرابروقایعی ازاین دست حالانه به شکل مستقیم امابه شکل ریشه ای وعمیق واکنش هنرمندانه وبه موقع نشان دهد.هنرمنددرپرداختن به معظلات اجتماعی ازسطح به عمق نفوذکرده واثری راخلق کرده که ازتاثیرگذاری بالاتری برخورداراست وحتی مسئولان راازخطر بالقوه وحتی بالفعل موجوددرجامعه آگاه نموده وبه تکاپوی بیشتری وامیدارددرحقیقت هنرمندمیتواندنقشی اساسی درپیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ویاجلوگیری ازگسترش آن داشته باشد،البته متولیان مربوطه نیزاین نقش رادرک کرده وبه رسمیت بشناسدنه اینکه اگریک هنرمنددربیان مشکل اجتماعی پیش رفت وقدمی برداردآنرامتهم به سیاهنمایی کنند.درواقع هنرمندهمیشه نگاهی خیرخواهانه ودلسوزانه نسبت به معظلات اجتماعی وحتی سیاسی دارد،
پروژه ای که اینجانب مدنظردارم حقیقتاشادی درجامعه رخت بربسته ومردم سردرگریبان ودچارغم واندوه وفراتربگم دچارافسردکی شده اند.بواسطه ی مشکلات اقتصادی واجتماعی.هنرخودرابیشتردرخدمت جامعه ومردم قراردهیم وبه فضای اندوهناک جامعه شادی هدیه دهیم که حق مسلم جامعه ی ماباقدمت چندهزارساله شادزیستن است وآنقدرخودراوقف این موضوع کنیم حتی درصورت امکان داخل تفریگاهای استان بدون هیچ چشمداشتی به اجراء برنامه بپردازیم ودرخدمت مردم فهیم باشیم.
هنرمندان واقعی هروقت اعلام آمادگی کردندبنده به عنوان پرچمداراین حرکت عظیم درکنارشماهاخواهم بود.
ارادتمند
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#طرح_نشاط_جامعه#رزم_آوران#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درودوعرض ادب خدمت تمامی عزیزان خصوصٱکوردزبانان سرزمینم ایران،چند مدتی بخاطرحوادث اخیروقطع اینترنت نتوانستم درخدمت شمافرهیختگان باشم وبعدازفروکش کردن اعتراضات وبرقراری مجدداینترنت مجالی دست یافت تاهم ابراز همدردی باحادثه دیدگان وجانباختگان داشته باشم وهم یک استراتژی جدیدهنری درزمینه ی خوانندگی وموسیقیایی خدمت بزرگواران ارائه دهم.
بقول ایگور استراونیسکی
موسیقی بااین هدف به مااعطاشده است که سامانی به چیزها بدهیم بخصوص به رابطه ی انسان وزمان
حقیقتادرواقع ساختارجامعه کشورهایی که فرهنگ قدرتمندونظام مدونی دارندازهنرمندتعریف مشخصی دارندآنهاازهنرمند انتظارندارندکه مشکلات جامعه رایکه وتنهاحل نمایدبلکه از هنرمندانی که طرح مسٱله وفعالیت رادرراستای حل مشکلات جامعه رادارندتشکرکرده وبه جای تخطئه هنرمندازآنها ممنون خواهند بود.
قطعٱاگرکسی هنرمندباشدهنررابه عنوان وسیله ای درراه تعالی جامعه به شمارآورده وآن راصرفٱیک پیشه نداند،دربرابرهررویدادتلخ اجتماعی واکنش نشان خواهددادواصولاهم نمیتواندازکنارآن آسان بگذرد،امابه هرحال دیریازودبه شکلی درآثاراوبازتاب خواهدیافت والبته جامعه هنری بایددربرابروقایعی ازاین دست حالانه به شکل مستقیم امابه شکل ریشه ای وعمیق واکنش هنرمندانه وبه موقع نشان دهد.هنرمنددرپرداختن به معظلات اجتماعی ازسطح به عمق نفوذکرده واثری راخلق کرده که ازتاثیرگذاری بالاتری برخورداراست وحتی مسئولان راازخطر بالقوه وحتی بالفعل موجوددرجامعه آگاه نموده وبه تکاپوی بیشتری وامیدارددرحقیقت هنرمندمیتواندنقشی اساسی درپیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ویاجلوگیری ازگسترش آن داشته باشد،البته متولیان مربوطه نیزاین نقش رادرک کرده وبه رسمیت بشناسدنه اینکه اگریک هنرمنددربیان مشکل اجتماعی پیش رفت وقدمی برداردآنرامتهم به سیاهنمایی کنند.درواقع هنرمندهمیشه نگاهی خیرخواهانه ودلسوزانه نسبت به معظلات اجتماعی وحتی سیاسی دارد،
پروژه ای که اینجانب مدنظردارم حقیقتاشادی درجامعه رخت بربسته ومردم سردرگریبان ودچارغم واندوه وفراتربگم دچارافسردکی شده اند.بواسطه ی مشکلات اقتصادی واجتماعی.هنرخودرابیشتردرخدمت جامعه ومردم قراردهیم وبه فضای اندوهناک جامعه شادی هدیه دهیم که حق مسلم جامعه ی ماباقدمت چندهزارساله شادزیستن است وآنقدرخودراوقف این موضوع کنیم حتی درصورت امکان داخل تفریگاهای استان بدون هیچ چشمداشتی به اجراء برنامه بپردازیم ودرخدمت مردم فهیم باشیم.
هنرمندان واقعی هروقت اعلام آمادگی کردندبنده به عنوان پرچمداراین حرکت عظیم درکنارشماهاخواهم بود.
ارادتمند
#نورالدین_بزله#کنسرت#کرمانشاه#طرح_نشاط_جامعه#رزم_آوران#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود و عرض ادب 
با باطنی سرشار از عشق و بدون دلیل دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی آهنگ دیگر بنام " گل خنچه "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیز انیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت و حتی جدیدا در مورد اسپانسر شدن کنسرت سوال میفرمایند اول خدمت آندسته عزیزانیکه در مورد کنسرت سوال میکنند باید عرض کنم و بارها هم گفته ام بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
دوم خدمت بزرگوارانی که در مورد چگونگی اسپانسر شدن جدیدا سوال می بفرمایند باید بگویم که این کار زیاد پیچیده و سخت نیست هر کسی دغدغه فرهنگ ، ادب و زبان کورده واری را داشته باشد وارد شدن به این میدان خدمت بزرگی به تمامی کوردها در سراسر جهان است.
بنده تا به امروز هر چه توانسته و در توان داشته ام تک و تنها بدون هیچ حامی و بدور از هرگونه ناپاکی و دروغ دریغ نکرده انجام داده ام.
اما امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۲ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

نر بودن جنسیت است مرد بودن هویت؛ هستند زنانیکه نر نیستند ولی خیلی مردن.
 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود و عرض ادب 
با باطنی سرشار از عشق و بدون دلیل دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی آهنگ دیگر بنام " گل خنچه "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیز انیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت و حتی جدیدا در مورد اسپانسر شدن کنسرت سوال میفرمایند اول خدمت آندسته عزیزانیکه در مورد کنسرت سوال میکنند باید عرض کنم و بارها هم گفته ام بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
دوم خدمت بزرگوارانی که در مورد چگونگی اسپانسر شدن جدیدا سوال می بفرمایند باید بگویم که این کار زیاد پیچیده و سخت نیست هر کسی دغدغه فرهنگ ، ادب و زبان کورده واری را داشته باشد وارد شدن به این میدان خدمت بزرگی به تمامی کوردها در سراسر جهان است.
بنده تا به امروز هر چه توانسته و در توان داشته ام تک و تنها بدون هیچ حامی و بدور از هرگونه ناپاکی و دروغ دریغ نکرده انجام داده ام.
اما امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۲ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

نر بودن جنسیت است مرد بودن هویت؛ هستند زنانیکه نر نیستند ولی خیلی مردن.
 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود و عرض ادب 
با باطنی سرشار از عشق و بدون دلیل دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی آهنگ دیگر بنام " گل خنچه "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیز انیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت و حتی جدیدا در مورد اسپانسر شدن کنسرت سوال میفرمایند اول خدمت آندسته عزیزانیکه در مورد کنسرت سوال میکنند باید عرض کنم و بارها هم گفته ام بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
دوم خدمت بزرگوارانی که در مورد چگونگی اسپانسر شدن جدیدا سوال می بفرمایند باید بگویم که این کار زیاد پیچیده و سخت نیست هر کسی دغدغه فرهنگ ، ادب و زبان کورده واری را داشته باشد وارد شدن به این میدان خدمت بزرگی به تمامی کوردها در سراسر جهان است.
بنده تا به امروز هر چه توانسته و در توان داشته ام تک و تنها بدون هیچ حامی و بدور از هرگونه ناپاکی و دروغ دریغ نکرده انجام داده ام.
اما امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۲ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

نر بودن جنسیت است مرد بودن هویت؛ هستند زنانیکه نر نیستند ولی خیلی مردن.
 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود و عرض ادب 
با باطنی سرشار از عشق و بدون دلیل دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی آهنگ دیگر بنام " گل خنچه "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیز انیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت و حتی جدیدا در مورد اسپانسر شدن کنسرت سوال میفرمایند اول خدمت آندسته عزیزانیکه در مورد کنسرت سوال میکنند باید عرض کنم و بارها هم گفته ام بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
دوم خدمت بزرگوارانی که در مورد چگونگی اسپانسر شدن جدیدا سوال می بفرمایند باید بگویم که این کار زیاد پیچیده و سخت نیست هر کسی دغدغه فرهنگ ، ادب و زبان کورده واری را داشته باشد وارد شدن به این میدان خدمت بزرگی به تمامی کوردها در سراسر جهان است.
بنده تا به امروز هر چه توانسته و در توان داشته ام تک و تنها بدون هیچ حامی و بدور از هرگونه ناپاکی و دروغ دریغ نکرده انجام داده ام.
اما امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۲ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

نر بودن جنسیت است مرد بودن هویت؛ هستند زنانیکه نر نیستند ولی خیلی مردن.
 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود
🌅اول آخر یار 🌄
🌠 بمناسبت فرا رسیدن و تبریک ایام و عید خاوندکاری 🌄
🌅 اجراء کنسرتی دیگر آهنگ 🌇

بنام 👇👇👇
☀️ بریندار ☀️
🌹🌹تقدیم و آراسته وجود سرشار از مهرتان 🌹🌹
یاری ومروتو وه مهربانی 
وسی قو قدرت وه گیانای گیانی
☀️اول آخر یار☀️
👑قبول بو ولای پیر دفتر دار
نذر و نیاز و روزه خاونکار🤝❤🤝
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۰ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

و اما برای اینکه اندیشه آزاد داشته باشیم...!!!
لازم نیست زمین و آسمان را بخریم، تنها خودمان را نفروشیم کفایت میکند.🤝❤🤝 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود
🌅اول آخر یار 🌄
🌠 بمناسبت فرا رسیدن و تبریک ایام و عید خاوندکاری 🌄
🌅 اجراء کنسرتی دیگر آهنگ 🌇

بنام 👇👇👇
☀️ بریندار ☀️
🌹🌹تقدیم و آراسته وجود سرشار از مهرتان 🌹🌹
یاری ومروتو وه مهربانی 
وسی قو قدرت وه گیانای گیانی
☀️اول آخر یار☀️
👑قبول بو ولای پیر دفتر دار
نذر و نیاز و روزه خاونکار🤝❤🤝
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۰ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

و اما برای اینکه اندیشه آزاد داشته باشیم...!!!
لازم نیست زمین و آسمان را بخریم، تنها خودمان را نفروشیم کفایت میکند.🤝❤🤝 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود
🌅اول آخر یار 🌄
🌠 بمناسبت فرا رسیدن و تبریک ایام و عید خاوندکاری 🌄
🌅 اجراء کنسرتی دیگر آهنگ 🌇

بنام 👇👇👇
☀️ بریندار ☀️
🌹🌹تقدیم و آراسته وجود سرشار از مهرتان 🌹🌹
یاری ومروتو وه مهربانی 
وسی قو قدرت وه گیانای گیانی
☀️اول آخر یار☀️
👑قبول بو ولای پیر دفتر دار
نذر و نیاز و روزه خاونکار🤝❤🤝
ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۲۰ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

و اما برای اینکه اندیشه آزاد داشته باشیم...!!!
لازم نیست زمین و آسمان را بخریم، تنها خودمان را نفروشیم کفایت میکند.🤝❤🤝 #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
3 months ago
Download
درود و عرض ادبی خالصانه

با باطنی سرشار از عشق دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی دیگر آهنگ " چون بیاد بکم "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیزانیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت سوال میفرمایند عرض کنم بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
و امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۱۶ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

بر این باورم که برای تحقق صلح جهانی نخست باید به صلح درونی رسید.
کسانی که به طور طبیعی آرام و در صلح با خویش اند،قلب های گشوده تر به سوی دیگران دارند... #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
4 months ago
Download
درود و عرض ادبی خالصانه

با باطنی سرشار از عشق دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی دیگر آهنگ " چون بیاد بکم "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیزانیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت سوال میفرمایند عرض کنم بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
و امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۱۶ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

بر این باورم که برای تحقق صلح جهانی نخست باید به صلح درونی رسید.
کسانی که به طور طبیعی آرام و در صلح با خویش اند،قلب های گشوده تر به سوی دیگران دارند... #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
4 months ago
Download
درود و عرض ادبی خالصانه

با باطنی سرشار از عشق دوستتان دارم.

اجراء کنسرتی دیگر آهنگ " چون بیاد بکم "

تقدیم و آراسته وجود تک تک شما یاران و همراهان اندیشمندم.

مجددا لازم میدانم خدمت عزیزانیکه در دایرکت و تماس های تلفنی در مورد کنسرت سوال میفرمایند عرض کنم بنده تا زمان وجود یک اسپانسر هیچ تمایلی به اجراء کنسرت ندارم.
و امیدوارم اسپانسری پیدا شود و دغدغه اش حفظ فرهنگ و یا حداقل حفظ زبان مادریمان که زبان کوردی است را داشته باشد تا بتوانیم در کنار هم به راستی و پاکی در خدمت شما دوستداران هنر موسیقی کوردی با قدرت هر چه تمامتر باشیم.
و تا پیدا شدن چنین انسان بزرگی حقیر منوال گذشته در مراسمات شخصی و خصوصیتان در خدمتتان خواهم بود.

ارادتمند:نورالدین بزله ۱۳۹۸/۸/۱۶ 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official

بر این باورم که برای تحقق صلح جهانی نخست باید به صلح درونی رسید.
کسانی که به طور طبیعی آرام و در صلح با خویش اند،قلب های گشوده تر به سوی دیگران دارند... #نورالدین_بزله#کنسرت#سهراب_پورناظری#کیهان_کلهر#کامکارها#عید_خاوندکار#اهل_حق#یارسان#حسن_زیرک#ناصررزازی#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#همایون_شجریان#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#قصر_شیرین#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#آبدانان#سنندج#کردستان#کوردستان#روژاوا#روژآوا#وحید_مرادی
4 months ago
Download
درود

آهنگ * رفیقگان روژ تنگ *
اجراء حقیر نورالدین بزله
با شعر زیبایی از برادر عزیزم دکتر علی الفتی
تقدیم به تمامی شما سرورانم.

کورد ها را در جنگ نا برابر نکشید...
دنیا را بیشتر از این از شجاعت خالی نکنید.

دختران و شیر زنان کورد بازیگران سریالهای 
فاطما گل و شمیم عشق...
نیستن که فحشا و بی اخلاقی را ترویج و صادر نمایند.
بلکه ستارگانی هستند که مکتب مبارزه و درس آزادگی را به جهانیان می آموزند...!!!
قابل توجه اردوغان دیکتاتور و تمام دیکتاتورهایی که در حق کورد ها در حال ظلم‌ کردن هستند از جمله ترامپ بی ریشه.
به شما هشتار میدهم...!!!
جدا از شیر مردان و شیر پسران کورد در کرمانشاه ما شیر زنان و شیر دخترانی داشته ایم و داریم که با تبر نیروی مزدور صدام دیکتاتور را به هلاکت رساند و اسیر کردند.
مراقب کارهای غیر انسانی و جنایتهایتان باشید و هیچ وقت قذافی را از یاد نبرید.
چرا که عاقبتی بهتر از قذافی نخواهید داشت.
و
روزی باید جوابگو نسل کشی و آدم کشی هایتان باشید.

مددی یا حق

ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۷/۲۲

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#نورالدین_بزله#رزم_آوران#کونگ_فو#پرورش_اندام#کرمانشاه#اهل_حق#یارسان#مبارزات_آزاد#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#آبدانان#روژاوا#کوردستان#کردستان#جنگ#نسل_کشی#آدمکشی#خونریزی#شرارت#وحید_مرادی#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصر_رزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی
4 months ago
Download
سخن خود را با سخنی از استاد گرانسنگ شیرکو بیکس امپراطور شعر جهان میآغازم ،،،کوردها زمانی آزادند که نفس نکشند،،درهمین جمله ی کوتاه هزاران درد نهفته است آزادی برای تمام اکراد خفتن ابدی درزیر خروارها خاک است تاکنون سرزمین کوردستان عراق و ترکیه آزادی را به معنای واقعی لمس نکردند ،،امروز ازداغ روژآوا خدای هم به گریه نشسته است شاید حکمتیست که سکوت را پیشه کردند ما کوردهای سرزمین ایران راهی جزء اینکه دراعتکاف باشیم و حق حق گریه کنیم راهی نداریم،،سرنوشت صدام که نسل کشی کوردها را کردند دیدیم مگر میشود کورد باشی و حادثه ی و تراژدی حلبچه ندانی یا زیاد برده باشی اما صدام رفت دلخوش ازاینکه آزادی درآن منطقه ی کورد نشین میبینم ولی باز آمریکا داعشی را بوجود آورد برای مقاصد پلیدش که خودهم جلودارش نبود این بار باز دراین منطقه تراژدی کوردها توسط داعش وداعشیان دیدیم من ماندم و فکرهای پریشان شبانه ی من که خدای بزرگ این حکمت وسکوت تو چیست که باید نسلی به جرم کورد بودن حق حیات نداشته باشند ،،این مرگ انسانیت است که امروز شاهدیم که باید اردوغان ادامه دهنده ی راه همان صدامی باشد که نسل کشی کوردها را به رخ جهانیان کشید و جامعه جهانی سکوت کرد ،،مکر اردوغانی که خودرا همیشه برنده ی انتخابات مسلمانان ترکیه میداند آیا ایشان خدایی هم دارند آیا این مضحک نیست که خودرا مسلمان و نمایش همسر محجبه اش را در ملع عام به رخ میکشد چرا خدای پنجه ی پولادینش که درپس پرده ی دین نهان کرده است رسوا نمیکند اگر سرنوشت جلادین ممکن است چرا فقط جور همچین جلادانی راباید حتمٱ کوردها بکشند،،،سخن بسیاراست اما به دلیل محدودیت کلمات مجبورم سخنم را کوتاه کنم....
روژآوا را دریابیم کورد هرجا که باشد همدردیم درد آنها درد ما غم آنها غم ما
اندکی صبر سحـــــــــــر نزدیک است.......
ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۷/۱۸
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#نورالدین_بزله#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#اهل_حق#یارسان#مبارزات_آزاد#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#قصرشیرین#آبدانان#روژاوا#روژآوا#کردستان#کوردستان#جنگ#نسل_کشی#آدمکشی#خونریزی#شرارت#وحید_مرادی#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصر_رزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی
4 months ago
Download
درود یاران همیشه همراه بهترینها را از شاه جهان هستی برای خودم و تمامی شما سروران خواهانم.

در میکده دوش زاهدی دیدم مست
تسبیح به گردن وصراحی در دست
گفتم ز چه در میکده رو کردی؟گفت:
از میکده هم به سوی حق راهی هست...
ساعاتی عالی با یارانی از جنس عشق در تکیه فقرای خاکسار کرمانشاه ۱۳۹۸/۶/۱۹
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#نورالدین_بزله#یارسان#اهل_حق#خاکسار#دالاهو#هورامان#طریقت#رزم_آوران#کشتی#کونگ_فو#ورزش#کرمانشاه#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#هورامان#قصرشیرین#پرورش_اندام#کیانوش_رستمی#هادی_چوپان#جوانرود#روانسر#پاوه#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصر_رزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی
5 months ago
Download
درود و عرض ادب

دو شب پیش در رکاب

استاد ابراهیم خانی ؛ پهلوان آقا جمال نرگسی کوچک همه ی شما خودم نورالدین بزله و داداش گل و با عشقم افشین صفایی

بهترین ها را از حضرت حق برایتان خواهانم.

ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۷/۶/۱۵

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#رزم_آوران#کشتی#کونگ_فو#پرورش_اندام #کرمانشاه#مبارزات_آزاد#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#هورامان#قصرشیرین#سلطان_صحاک#شاه_ابراهیم#بابایادگار#اهل_حق#پردیور#سرانه#یارسان#پاوه#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصر_رزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
6 months ago
Download
درود یاران همیشه همراه
با باطنی سرشار از عشق و راستی دوستتان دارم.

یاری حساوه مشتری گنج بو
مرد مایه دار هیچکس نرنج بو

داداشهای گل و عزیزتر از جانم خودتان خوب میدانید عشقم هستید.

خدای بزرگ بخاطر تمامی نعمت هایت شکرت.

یا حق مددی

ارادتمند : نورالدین بزله ۱۳۹۸/۶/۱۱

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#نورالدین_بزله#رزم_آوران#کشتی#کونگ_فو#ورزش#کرمانشاه#مبارزات_آزاد#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#هورامان#قصرشیرین#سلطان_صحاک#شاه_ابراهیم#بابایادگار#اهل_حق#پردیور#سرانه#یارسان#پاوه#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصر_رزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
6 months ago
Download
Downloading
(0 / )