SaveIG > @academekonkour100> post
12 days ago
;-)@academekonkour100
.
🔹پاسخ تست قبل - - - - > فقط می توان گفت کلاه پیمان و کامران همرنگ است و با رنگ کلاه رضا فرق دارد.
🔻فرهنگ بالا و درک درستمون از شرایط را با موندن در منزل به مدت 2 هفته نشون بدیم. بخاطر خستگی کادر درمان،بخاط آمار وحشتناک مرگ و میر در کشور، بخاطر ریسک بالای از دست دادن عزیزان، بخاطر حفظ جان خودتون یا بخاطر اینکه مورد عتاب و سرزنش بقیه هموطنان قرار نگیرید، سفر نکنید.
.
#معما_چیستان #معما_سخت #معما_کوییزی #معما_تصویری #معما_تست_هوش #معما_سخت #معما_ریاضی #معما_جالب #تست_شخصیت #تست_ریاضی #ذکاوت #هوشیاری #کرونا_نیوز
Download
;-)@academekonkour100 . 🔹پاسخ تست قبل - - - - > فقط می توان گفت کلاه پیمان و کامران همرنگ است و با رنگ کلاه رضا فرق دارد. 🔻فرهنگ بالا و درک درستمون از شرایط را با موندن در منزل به مدت 2 هفته نشون بدیم. بخاطر خستگی کادر درمان،بخاط آمار وحشتناک مرگ و میر در کشور، بخاطر ریسک بالای از دست دادن عزیزان، بخاطر حفظ جان خودتون یا بخاطر اینکه مورد عتاب و سرزنش بقیه هموطنان قرار نگیرید، سفر نکنید. . #معما_چیستان #معما_سخت #معما_کوییزی #معما_تصویری #معما_تست_هوش #معما_سخت #معما_ریاضی #معما_جالب #تست_شخصیت #تست_ریاضی #ذکاوت #هوشیاری #کرونا_نیوز
Comments (18)
a14313832

a14313832

عدد ۹۶=۸۸+۸

a14313832

a14313832

۸۸=۸×۱۱