Image may contain: text
24 days ago
molana_neyname_bhb

@molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي #اشعار_مولانا #هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت #molana_neyname_bhb #Mowlana #Mowlavi #Masnavi @molana_neyname_bhb هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 عاشقی جز بر ایزد یکتا، دروغی بیش نیست زیرا عشق به آراستگي های زمینی، زرِ ساختگی را مانَد که در ابتدا شکوه طلای راستین داشته اما با گذر زمان، آرام آرام زرق و برقش ناپدید گشته و در انتها، سیاهیِِ ناخالصی بر جای می ماند و عاشقی روسیاه که عمر گرانمایه در راه به دست آوردنشان، از كف داده است: 🌻🌻🌻 زان که آن، حُسنِ زراندود آمده ست ظاهرش، نور، اندرون، دود آمده ست #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_٩٧٢ 🌻🌻🌻 و یا همچون نورِ مهتاب که بر دیوار سیاهی تابیده و آن را روشن می نماید اما با رفتنِ ماه، و برگرفتن نور خود از آن، تنها سیاهیِ دیوار بر جای می ماند؛ پس آن گاه که معشوق زمینی آرام آرام تر و تازگی از دست می دهد، عاشقی که بر رخسار و اندام ظاهری دل باخته، عشق ورزیش نیز به پایان می رسد اما آنان که بر کانِ زر که وجود معشوق ازلی و ابدی ست دل باختند، هرگز روسیاه نگشته و تمنا از معشوقشان نیز نه تنها رنگ نمی بازد بل که مهر ورزیشان روز به روز ژرف و افزون می گردد حتی اگر زمینی باشد زیرا او را جلوه ای از حضورِ یارِ ابدی می بینند همچون سعدی جان که می سراید: 🌻🌻🌻 به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست 🌻🌻🌻 كان: معدن 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 #١٣٩٨/٦/٣٠ https://telegram.me/molana_neyname_bhb