Image may contain: 1 person
3 years ago
mahdiye.shajari

@mahdiye.shajari

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ، ... ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ، ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ .... ﻗﺪﻣﯽ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﻏﯿﺒﺶ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ . ﺁﻣﺪﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ #ﺁﺩﻣﻬﺎ #ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ، ﺩﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ ، ﺁﻥ #ﺷﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ، ﭼﻪ ﺫﻫﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ #ﺫﻫﻨﯿﺖ #ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ #ﻣﻨﻔﯽ ..... ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ، ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . #ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﺕ #ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩ ! ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ #ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ، ﯾﺎ #ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ #ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺷﺪﯼ ..... ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ، ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ، ﯾﺎ ﻧﻪ ﺩﺭﺳﯽ ﺷﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ .... ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺫﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ #ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ، ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ #ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﮔﺮﻧﻪ #ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ #ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﻧﺪ