#بهاريه

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
دیده و گوشِ جان، آن گاه پندآموز و شنوا می گردند که فراتر از رخدادهای روزانه و اندوهِ بیش و کمِ "خور و خواب و خشم و شهوت" باشند؛ آنچه فراخنای جان تیره می گرداند، دریغِ گذشته و ای کاش برای آینده است اما جان شیفته به بیش و کم نیندیشیده از هرآنچه زیاده خواهی برای داشته های گیتایی ست رها گشته و مسرور از پیشگاهِ دلبر جاودانی ست و میان این دو دیدگاه، ناهمگونی از زمین تا آسمان است :
🌻🌻🌻 یک نظر، دو گز همی بیند ز راه 
یک نظر، دو کون دید و رویِ شاه #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٦٤
🌻🌻🌻
تمامی دست آوردهای آدمی که امروزه از آن بهره ها می برد، روزگاری نبوده اند و شماری، آن ها را در رویاهاشان ساخته و پرداخته وبا خواست و یاری ایزدی از فراسوی "نیستی" به "هست" آورده شده است بنابراین فراسوی نیستی "بنیان" است که هرآنچه بوده و هست و خواهد بود، از آن سوست و شايسته است كه وارستگان، چشم اميد تنها بدان "بي جا" داشته باشند و بس. 🌻🌻🌻
چون شنیدی شرحِ بحرِ نیستی
کوش تا دایم بر این بحر ایستی #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٦٥
🌻🌻🌻
كُوْن: جهان
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/١٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhban hour agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
کف های روی اب را قراری نبوده و به دمی از میان می روند؛ آیا خردمند چنان بدان ها بها می دهد که دریا فراموشش شود؟ باليدن به داشته های زمینی، دوستان و هواخواهان ، زیبایی چهره و اندام، نامجویی، توانایی و ... بسان کف های روی آب ِ زندگی می باشند كه حتی اگر دهه ها ادامه داشته باشند، در برابر رستگاری جاويدان که می تواند از آنِ آدمي گردد، به " دم " ي می مانند از اینرو بیداردلان، دل بدان ها نسپارده و از داشتنشان شادکام یا برايِ از دست دادنشان، اندوهگین نمی گردد: 🌻🌻🌻
چون که بحر افکند کف ها را به بَر 
تو به گورستان رو، ان کف ها نگر
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٥٦
🌻🌻🌻
دیدِ بیدار دلان اما به " بنياد" است؛ آن ها در تمامیِ دگرگونی ها، چه شادی بخش و چه غم بار، گوشِ جان به پدیدآورنده دارند تا بشنوند که پیامش چیست؛ به بیان دیگر جانشان با ندای "بشنو" بیدارگشته و از هر رخداد، پیامی تازه دریافت می دارند وگرنه گوشت و پوست را آن بها نباشد که آدمی روزگار گرانمایه برای نگهداری از آن ها هدر دهد: 🌻🌻🌻
هین "ببین " کز تو نظر آید به کار
باقیَت شحمی و لحمی، پود و تار #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٦١
🌻🌻🌻
بنابراین شایسته است تا تمامیِ توانی که ذهن کژاندیش برای ناخرسندی از دیگران و رخدادها صرف نموده و آدمی را با هزاران "چرا"، "ای کاش"؛ "اگر..." درگير نموده و وادارش مي سازد تا با زمین و زمان سرِ ناسازگاری داشته باشد، اين توان، در بینشی که روی کردش به "بنياد " است صرف شده تا بشنود، ببیند و حکمت هر پدیده دريافته و آگاهي یابد.. 🌻🌻🌻
در گداز این جمله تن را در بصر
در نظر رو در نظر رو در نظر
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٦٣
🌻🌻🌻 شحم و لحم: پيه و گوشت
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/١

https://telegram.me/molana_neyname_bhb17 hours agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
مرگ راستین که رهایی از دل بستگی به هرآنچه که گذراست ، می باشد، برای شماری در هنگام زندگی بر روی همین گوی آب و خاک پدید می آید و برای شماری دیگر هنگام بیرون رفتن جان از بدن و اما شماری حتی سالیان سال پس از کوچ از زندگی زمینی، همچنان توان رها نمودن دل بستگی ها ندارند!! عشق ورزی به پندار، گفتار و کردار نیک، همراهِ هرکه باشد، پسندیده است اما چنانچه پرستش سويِ آدمی، رخسار و موی زیبا و اندام دل ربا، دارایی، بلند پايگي ، بسيار كامجويي، نامجويي و توانايي در زندگيِ گيتايي كه ناپايدار است، شود، دچار زیانی اندوهبار خواهد گردید از این رو پشیمانی دل بستگان به رنگ و بو های زمینی نه به خاطر ترک پيكرِ خاکی بلکه بخاطر آنست که چرا دل ِ مينويي در زندان دل بستگی ها اسیر نمودند: 🌻🌻🌻
حسرت آن مردگان از مرگ نیست 
زآنست کاندر نقش ها کردیم ایست #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٥٤ 🌻🌻🌻
همچنین هزاران اما و اگر که آدمي در خيالات پرورانده و مايه اي مي گردند تا دود "ای کاش" ها كه نشانگرِ ناخرسندی از داشته هاست به آسمان رود، فراخناي سینه را که شایسته است تنها سرشار از شيدايي به دلدار همیشگی باشد، تیره می سازد بی خبر از آن که این خیالات، گمانی بیش نبوده، سرمایه ی زندگی برباد داده و پايانشان نابودی ست و این مرگِ دل خراشی ست که سزاست تا برای از دست رفته، خون گریست که او نیز بی گمان در چنین ماتمی ست: 🌻🌻🌻
قبله کردم من همه عمر از حَوَل 
آن خیالاتی که گم شد در اجل
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٥٣
🌻🌻🌻
اکنون گاهِ آنست که به نوای "بشنو" که پس از آگاهی از این مفاهیم، می خواهد جان را بیدار نموده و او را رهنمون شود تا به گذران این روزها به شیوه ای دیگر انديشد، گوش سپرد.
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/١٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
از صبح که آدمی چشم می گشاید تا شب هنگام، هزاران گفت و گوی درونی به انگاره ی او راه می یابند هزاران "اما" و "اگر " ، افسوسِ گذشته و ای کاشِ آینده، ستیزه با دیگرکسان و رخدادها و ... و این انگاره های تیره و دردناک را پیوسته با خود به این سو و آن سو برده و در تلاش برای نگه داری از آن هاست و چنانچه رخنه ای از هرگونه بیماری یا رویداد ناهنجار برايش پدید آید، ترس سراسرِ بودنش در بر می گیرد؛ كسي نيست به او بباوراند كه :
🌻🌻🌻
از وجودي ترس كه اكنون در وي اي
آن خيالت لا شي و تو لا شي اي
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٧
🌻🌻🌻
اما گاه پس از پشت سر نهادن چند دهه گذر ِ روزگار، چنانچه از به روزان باشد، ناگهان به خود آمده، به روزهای رفته نگریسته و شگفت زده می شود که چگونه زمانِ در دسترسش که از هر گوهری در این جهان گرانبهاتر بوده، از دست داده است ولی او بسانِ دلداده ای پای بند، آن همه خيال و گمان، حسد، ناخرسندي، ترس، رنجش ، نفس پرستي و ...را با خود به همراه داشته و همچنان آماده ی از دست دادنشان نیست!!
🌻🌻🌻
لاشیی بر لاشیی عاشق شده ست 
هیچ نی، مر هیچ نی را ره زده ست
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٨
🌻🌻🌻 و اگر از نیک بختان باشد، پیش از پایان یافتن روزگارش در می یابد که آن همه اما و اگر و ای کاش و دل بستگی به دیگر کسان و امیدواری به آرزوهاي برآورده شده كه شاید او را دل خوش نمایند، هیچ بوده و هنگامِ آنست که از آن دیار پندارهای پوچ بیرون آمده و تمام توانایی در کار بندگی شایسته و شناخت گذارَد. 🌻🌻🌻
هان که اگر گوشِ جانی شنوای "بشنو" در این دیار مي باشد، اکنون شایسته است که بشنود و دیگرگون شود: 🌻🌻🌻
چون برون شد این خیالات از میان 
گشت نامعقولِ تو بر تو عیان
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٩
🌻🌻🌻
لاشي: بي مقدار، ناچيز
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/١٢

https://telegram.me/molana_neyname_bhb3 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
داشتن باور به پدیدآورنده ی جان و جهان و پیام آورندگان و وارستگانش، چنان عشقی در دل می آفریند که حتی تلخ ترین رخدادها، در کامِ عاشق شیرین می گرداند زیرا که می داند معشوق جاودانی او چنین خواسته و از دیگر سو ناباوری نسبت به مهربانی بی منتهای آفریدگار که دادورانه آفریده ها برخوردار می نماید، سبب می شود که فردِ ناخرسند، با ناسپاسي، شهدِ بخشوده هاي ايزدي در كامِ جانش تلخ باشد ؛ از اینرو باورمندان اگرچه در بسیاری از امور، جبرِ سرنوشت را پذیرفته اند ولی می دانند که چنانچه از جان بطلبند که از نیکان گشته و در گفتار و کردار، هم سو با خرسندی آفریدگار باشند ، بدان خواهند رسید اما ناباوران "جبر" را بهانه ای برای سستي ها ها قرار داده ، خوش تر دارند با ناخرسندی روزگار بگذرانند پس سرنوشت، افراد و رخدادها را سبب سازِ ناكارامدي هاشان می دانند: 🌻🌻🌻
جبر باشد پرّ و بالِ کاهلان 
جبر هم زندان و بندِ کاملان #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٢
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٨/٩/١١

https://telegram.me/molana_neyname_bhb4 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آنگاه که آدمی، به روندِ پديده ها در گيتي به ويژه هستي خودش، اندیشه می نماید، به راستی در می یابد که ابتدا و انتها و هرآنچه در این میان است، پيشگاه ایزد یکتاست و ديگر هيچ ؛ گویی آدمیان همچون پیکره هایی گِلي هستند که او هردم، به شيوه اي نو در ایشان رخ نموده و پس از اندک زمانی به دیگرسو باز می گردد: 🌻🌻🌻
هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش
ما همه لاشیم با چندین تراش 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٠
🌻🌻🌻 اگر همین دم، با اندیشه در این راستينگي، خورشید آگاهی در دل بردميد، شايسته است که از جان و دل به سجده رفته و پادشاهیش ستود اما شماری از افراد دیگرگون اندیشیده و رفتار می نمایند، آن ها به جای آن که از این روشن شدگی که می تواند همچون دو بال پرواز برایشان بوده و تا بارگاه شاه جهان صعودشان دهد، بهره برند، همچو زاغان که گورستان و خرابه ها را خوش تر دارند، روی به "جبر" آورده و می گویند که با چنان توانایی که قدرتش دارد که با یک فرمان "باش" جهان را پديد آورده ، چرا به خود دشواري داده و روی به درگاه آوریم که چنانچه بخواهد، ما را از نیکان نموده و به بارگاهش مي ربايد اما وارستگان، خداوندیش ستوده و هردم، بیش از پیش، شيفته ي بال گشودن در آسمان خرسندی اویند تا به رستگاری رسند؛ هرچند می دانندتا خواستِ او نباشد، برگ از درخت نخواهد افتاد: 🌻🌻🌻
بال، بازان را سوی سلطان بَرَد
بال، زاغان را به گورستان بَرَد
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٤٤
🌻🌻🌻 كاهل: سست نهاد 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 
https://telegram.me/molana_neyname_bhb5 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
در فرهنگِ روزگاران دور، گاه مادر نمادی از نفس سرکش بود که پاره ای از دل سوزی هایش به زیان آدمی به شمار رفته و سبب می شد که از راهِ کمال باز مانَد و اگرچه این روند در ابتدا برای فرزند، خوشایند است اما با دشواری هایی که در آینده به سبب شایسته نبودن در کار و منش گریبانگیرش می شود، به آسایش نمی رسد و پدر، نمادی از خرد که آسایش را در خور و خواب ندانسته و اگر برآموزش و پرورش بهینه ی فرزند سخت می گیرد، اما سبب ساز رستگاری او می گردد. 🌻🌻🌻
هست مادر نفس و بابا، عقلِ راد
اولش تنگی و آخِر، صد گشاد #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٣٧
🌻🌻🌻
آری دشواری های رسیدن به رستگاری چنان است که گاه دل سوزی های مادرانه حتی، سدِّ راهِ پیشرفت می گردد از اینرو چاره ای نیست جز اين که روی به درگاه ایزد یکتا نموده و در راز و نیازی بی آلايش، درخواستِ هدایت نمود: 🌻🌻🌻
ای دهنده ی عقل ها فریادرس
تا نخواهی تو، نخواهد هیچ کس
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٣٨
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhb6 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اگرچه مدارانمودن با همراهان و داشتن گفتار و کردار بردبارانه با آن دسته از خلق و خوی ایشان که پسندیده نیست، نشانه ی خرد، اما بسر آوردنِ روزگار با نادانان، زندگي تباه نمودن است که نادانیِ ایشان بسان خنجری ست بر پیکرِ هستيِ آدمی: 🌻🌻🌻
جاهل ار با تو نماید همدلی 
عاقبت زخمت زند از جاهلی
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٢٤
🌻🌻🌻 همچنين به ياري رسانيِ ایشان نیز نمی توان دل خوش بود زیر بسانِ رویه ای ست تا دیگران بدان فریفته، دل ربوده و سپس زهرِ نادانی خویش به کامشان ریزند. 
حتی اگر به صد سخن زیبا و دل سوزانه بخواهند افراد با با خود هم دل نمایند، در پايان، جز اندوه و پشیمانی به روزگارشان نیفزایند؛ آری مهر ایشان همچون مادری نادان است که خوش ندارد فرزندش سختی های ادب نمودن، بیند بنابراین بر پدر می تازد که چرا با فرزند آنقدر بی مهر است و بر او تلخي روا مي دارد!!
🌻🌻🌻 دوستيِّ جاهلِ شيرين سخن
كم شنو كان هست چون سمِّ كهن 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٣١
🌻🌻🌻
تيبا: عشوه، فريب و بازي

هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٩/٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb7 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اگر ماه، تابِ تیرگی شب ها نداشت، چکونه روشنایی اش بر همگان آشکار می گردید؟ و اگر گل، خار را برنمی تابید، از آسایشی کم تر از این که دارد، برخوردار بود همچنین بردباری وارستگان در هنگام تاخت و تازِ اهریمن پیشگان، آنان را عزیز درگاه نموده است.
نداشتن بردباری موجب می گردد که آدمی پذیرش بسیاری از پندار، گفتار و کردار نداشته و بخواهد پرشتاب، با آن ها ستيزه نموده تا رها شود؛ بی خبر از آن که چنانچه بتواند از ایشان، دور هم گردد، ناچارست چندی رنج تنهایی، اندوه با نگاره ای بسيار از دشواری ها، تاب آورَد: 🌻🌻🌻
چون ز بی صبری قرین غیر شد
در فراقش پرغم و بی خیر شد
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤١٧
🌻🌻🌻 آن گاه که آدمی در می یابد هر رخدادو هر فرد، ویژگي هایی دارد که ممکنست مایه ی آزار او باشد، آگاه می شود که به جای نپذیرفتن و ستیزه، بهتر است با بردباری مدارا نموده ولی آگاه باشد که دل مینویی، تنها بسته ی ایزد یکتا دارد تا نااگواری افراد، و رخدادها او را چنان نیازارند که ناچار به ترک ایشان شود؛ اگرچه گاه چالش ها چنان است که ماندگاری او، نه تنها روشنایی بخش نیست بلکه سبب تیرگی بیش تر و آزار می شود که در آن هنگام چاره ای جز رفتن نمی ماند. 🌻🌻🌻
خوی با او کن که خو را آفرید
خوی های انبیا را پرورید
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٧٠
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٢٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhb20 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
چه بسیار رخدادها، چگونگی ها، افرادِ گوناگون و... که آدمی می پندارد برابر خواسته های او نمی باشند و خوش ندارد این چند روز زندگی با ایشان بسر بَرَد، بی خبر از آن که در بودنشان و گاه نبودِ شماري ديگر، مصلحتی ست، اگر بیندیشد. 
چه فرآیندی می تواند گوهر گران بهای "بردباری" را که از هر الماسی در جهان گرانقدرتر است، در هستیِ انسان بپروراند؟ اما رخدادی که از دیدِ او "ناگوار" ست چنانچه پذیرایش باشد، او را بدان گوهر، زیبنده می نماید.
حتی در به دست آوردنِ دانایی، توانایی و پیشه ی نيك، پیروزی از آنِ کسانی ست که بردبارانه تمامی دشواری ها از میان برده و از ناکامی ها روی گردان نبوده اند.
🌻🌻🌻 یار ِ بد، نيكوست بهرِ صبر را 
که گشاید صبرکردن، صدر را #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٠٧
🌻🌻🌻
همانگونه که وارستگان نیز با آزارِ مخالفانشان، بردباری نموده و به میانجیِ آن، از بندگانِ ویژه ی درگاهِ ایزدِ یکتا گشته اند؛ اما آنان که نتوانسته اند رنجِ پایداری و بردباری در گذرانِ زندگی بر خود هموار نمایند، بی نوايند. 🌻🌻🌻
هرکه را دیدی برهنه و بی نوا
هست بر بی صبريِ او، آن، گواه #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤١٢ 🌻🌻🌻 صدر: سينه، بالا، اول هرچيز 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٢٤

https://telegram.me/molana_neyname_bhb21 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
فرازمندیِ سزای مادر بر کسی پوشیده نیست اما از آنرو که کشش وافری به فرزند دارد که به سادگی هستی خویش برای برقرارماندن آسایش او به ناگواری ها می افکند، چنانچه ناآگاهانه شور و دل باختگی را در گفتار و کردارش نمایان كند، مایه ی تن پروری فرزند شده و روا نمی دارد که چالش های روزگار او را مقاوم ساخته و بنابراين موجب پروراندنِ نفسِ کژاندیش او می گردد؛ از اینرو در ادبیات کهن مادر را نمادی از نفس می دانند همچون مادرِ برده ی هندو که فرزندش را از شکوه سلطان محمود می ترساند. 
سلطان محمود نمادِ شاه جهان است که در ناکامی ها آغوش گشوده و سراسر مهر و بخشایش است به ویژه برايِ رهیدگان از چنگالِ نفسِ سرکش ؛ از دیگر سو، رنج و ناکامی نیز "محمود" ند و دوست داشتنی و چنانچه انسان، آگاه باشد، درمی یابد که آن ها می آیند تا او را از دل بستگی ها رهانیده و انگیزه ای شوند تا در آخر کار، او از شادی، اشکِ شوق فشاند که توانسته به یاریِ شاهِ جهان، دلِ وارسته به سرایِ ابدی رسانَد. 🌻🌻🌻
چون شکار فقر گردی تو یقین 
همچو کودک اشک باری، یومِ دین #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٠٣
🌻🌻🌻
طبع : در اینجا به معنی نفس است. 🍀 مُضِل: گمراه 🍀 يوم دين: روز قيامت 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٨/٨/٢٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhb22 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اگرچه محافظت از جان غريزه است و بر هر فرد، بایسته؛ اما در فرهنگِ شناختِ راستینگی، پنداره ی "مرگ" بسیار ژرف تر از بیرون شدنِ روان از کالبد زمینی می باشد؛ در این فرهنگ، هر رهایی که از بند دل بستگی ها برای انسان پدید آید، نوعی مردن است از زندگی ملال آورِ ِ ناآگاهي و زنده شدن به مرتبه ای بالاتر . 
گاه، دل بستگی چنان گلوی جان گرفته و می فشارد که چاره ای نمی ماند مگر آن که فرد " از دست دادن" ی آزموده تا بتواند به رهایی راستین دست یابدو فردي که مدام در هراسِ " از دست دادن " ها می باشد، بی خبر است که چه خیر و برکتی در آن نهفته است همچون مادر ِ غلام ِ هندو 🌻🌻🌻
سرگذشت سلطان محمود و غلام هندو 🌻🌻🌻
شاه سلطان محمود که پیش تر، از دادگری خردمندانه و بزرگواری او گفته شد، در نبردی که با هند داشت، از بین غنایمِ بسیار، برده ی هندویی نیز از آن او گردید که سردار سپاهش نموده، به فرزند خواندگی پذیرفته و او را در کنار خویش، بر تخت نشاند؛ هنگامی که آن برده ی نورسته در کنار شهریار نشست، به گریه افتاد؛ پادشاه شگفت زده پرسید که با این همه توانایی و شکوه دیگر برای چه گریانی؟ و او در میان اشک و آه پاسخ داد كه در گذشته مادرم همواره مرا از تو ترسانیده و هربار که مرتکب کردار ناشایستی می شدم و می خواست مرا نفرین نماید می گفت که گرفتار تو شوم و پدرم که سخنانش می شنید با او ستیزه می نمود که چگونه روا می دارد که من گرفتار پادشاه ستمگری شوم و من از شنیدن گفتار ایشان سرگشته شده و همواره از آن بیم داشتم که به اسارت تو گرفتار آیم؛ حال ایشان کجایند که مرا تکیه زده بر تخت شاهی بینند؟ !
🌻🌻🌻
آري "از دست دادن " ها زمينه ساز رهايي از دل بستگي ها مي شوند و اين رهايي در فرهنگ راستينگي را " فقر" گويند و فقر اينگونه جان را نواخته و مرتبه اش فرازمند مي نمايد. 🌻🌻🌻 فقر آن محمودِ تست ای بی سَعَت 
طبع از او دایم همی ترسانَدَت 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٤٠٠
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٢١

https://telegram.me/molana_neyname_bhb24 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
انسانی که در هراسِ " از دست دادن " ها، کام گیتی بر خود ناکام نموده است، از اینروست که به "هستی" ، بیش از "نیستی" دل بسته ؛ اما مگر نمی داند که تمام آنچه را که دارد از فراخنای " نیستی" به دست آورده است ؟ سرپناهی که می آساید، روزگاری نبوده و سازنده ای که آن را در خیال ساخته، نقشه ی آن کشیده و به یاری ایزد توانا از "نیست" به "هست " آورده ؛ همچنین هرآنچه که دارد همچون ثروت، پیشه ، اعتبار، خانواده و ... پیش از داشتن، آن ها را از "فراسو" ی نیست خواسته تا اکنون "هست " گشته اند پس هنگامی که سرشت انسان، اینچنین دمساز با نیستی ست و هرآنچه که دارد نیز از آن سوست، چرا باید از آن گریزان بوده و از مرگ و از دست دادن ها هراسان باشد؟!
🌻🌻🌻 چون انیسِ طمعِ تو آن نیستی ست 
از فنا و نیست، این پرهیز چیست ؟!
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٧٤
🌻🌻🌻 خوگیری آدمی با نیستی چنان است که هر آنچه می جوید، چشم به راهست که از همان سو به دستش برسد مانند آن که در صحرایی باشد اما آنجا با همه ی فراخی، او را خوش نیامده و و بخواهد در چاهی بسر برد و این، رویه ی ماجراست و حقیقت آنست که در ژرفای آن چاه، نیستی، پهنه ای ست گسترده که نه تنها جهان و هرچه در آنست در بر گرفته بلکه پشتیبان هرآن چیزی ست که در آرزوها نقش بسته و افراد، مي خواهندش ، پس چرا هراسانند که روزی بدان سو فراخوانده شوند؟! در حالی که رهایی از زندان تاریک دل بستگی های زمینی و پرواز به دیار عشق و آگاهی که مرگی جانفزاست، آرزوی هر بیدار دلی ست و این از شگفتی هایی ست که " حقیقت " در وجودشان بيدار نموده: 🌻🌻🌻
از چه نامِ برگ را کردی تو مرگ؟!
جادویی بین که نمودت مرگ، برگ #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٧٨
🌻🌻🌻
برگ: آرزو 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٢٠

https://telegram.me/molana_neyname_bhb25 days agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
"پایان اندیشی" دشوار است زیرا انسان می بایست بر پدیده ای که در زمان "اکنون" نیست و در آینده خواهد آمد، اميد بسته و در راه رسیدن بدان در اکنون، تلاش نماید و چه بسا برای کسانی که از این پایان بینی برخوردار نیستند، تلاش آن فرد مایه ی خنده و یا حتی نشانه ی بی خردی باشد مانند کشاورزی که برای به دست آوردن گندم، زمین را شخم زده، دانه در آن کاشته و تمام تلاشش را در دوران داشت و برداشت به کار می برد تا آنچه در زمان اکنون نمی باشد، به سرای "هست" بیاورد پس از همان آغاز نیز امید او به "نیستی" بوده است ؛ همچنین بسیاری از کاوشگران که به امید آگاه شدن از پديده هایی که نزد ایشان نیست، تلاش می کنند و بدانچه هست و از آن آگاهند، چندان آرزومندی ندارند و يا بسان كشتي ساختن نوح در خشكي: 🌻🌻🌻 تا "عدم " ها را ببینی جمله " هست"
هست ها را بنگری محسوس، پست 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٦١
🌻🌻🌻 هرکه از دانایی برخوردار است در تلاش می باشد که از نیستی، دستاوردی برای خود به جهان هست آورَد؛ مانند بازاریان، دانشمندان، کسبه و ... 🌻🌻🌻 هست ها را سوی پس افگنده اند 
نیست ها را طالبند و بنده اند
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٦٦
🌻🌻🌻 همچون آن مرد صوفی که برای به دست آوردن آرامشی که هنگام کوفتن سیلی به گردنش به میانجی بیمار ، نداشت، از کین خواهی چشم پوشی نمود. 
بی گمان وارستگان نیز پایان زشتکاری می بینند که تمام توان خود به ياري پروردگار، در آفرينش پندار، گفتار و کردار نیک به کار برده اند. 🌻🌻🌻
اِنجِلا: هويدا شدن
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
سرگذشت دردمندی که پزشک در او امید تندرستی ندید – بخش سوم 🌻🌻🌻 در بسیاری از اوقات، شماری از افراد، درکِ چگونگی گفتار و کردار وارستگان نداشته ، براساس برداشت های خود در مورد ایشان داوری نموده و گاه در تلاشند که همسان ایشان رفتار نمایند؛ مانند این که انسان بخواهد پرهای کاغذی بر دوش چسبانده و همتای پرندگان بر بالای بلندی رفته و آغاز به پرواز كند!!
🌻🌻🌻 پَر مساز از کاغذ و از کُه مَپَر
که در این سودا بسی رفته ست سر
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٥٤
🌻🌻🌻
اگرچه بسیار دشوار است که در باور و امید، بتوان همتای ایشان بود اما می توان از روی خرَد، هدف ایشان از کنش در برابر ستیزه گران و دوستداران دریافته و آن راه و روش را راهنمای خویش قرار داد همچون صوفی که اگرچه با نواختن سیلی بر گردنش، آتش دل گردید اما همچون مرغانی که دام ندیده و در پی گرفتن دانه از آنند، از دانه ی "برافروختن آتش خشم بر روی بیمار" دوری نموده و با خود اندیشید که کین خواهی و تاوان گیری پایان خوشی ندارد، آفرین بر خرد پایان بین او که وی را از درگیری رهانید. 🌻🌻🌻
حَبَّذا دو چشمِ پایان بینِ راد 
که نگه دارند تن را از فساد #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٥٧
🌻🌻🌻
حبذا: آفرین، مرحبا 🍀 راد: جوانمرد 🌻🌻🌻
ادامه دارد 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١٧

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اگر ابراهیم پیامبر، فرنام به "خلیل الله " به معنی "دوست"ِ خداوند گشت، از آنرو بود که با جان و دل بندگی می نمود حتی اگر فرمان ایزدی بر بریدن سر اسماعیلش باشد و او که در پذیرش و خرسندی بر پسند دوست، گوی پیشی از همگان ربوده بود، مقدرش گردید که تیغ بر گردن دلبندش اسماعیل، بُرّنده نباشد وگرنه مردم عاد با آن همه فراواني که گمان می نمودند از مهر ویژه ای ایزدی برخوردارند و همواره "بیش" تر و "به" تر می خواستند، به عذاب گرفتار آمدند. 
به همین سبب، هرچقدر که انسان باورمند باشد و در بندگی کوشا، باز هم بسيار سخت است که هم پای پیامبران متوکل بوده و از آزمایش های کائنات ، سربلند بیرون آید؛ پس بر اوست که هر دم با یادِ " هوالرحمن الرحیم " مراقب پندار، کردار و گفتار خویشتن باشد مبادا که با ناآگاهی ، سرمایه ی زندگی از دست داده و توشه ای برای زیستن در دیار ابد برای خود فراهم ننماید. 🌻🌻🌻
چون یقینت نیست آن بخت ای حَسَن 
تو چرا بر باد دادی خویشتن ؟! #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٥٠
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١٧ 
https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اهریمن که آدم را وسوسه به داشتن زندگی ابد، پس ، دل سپردن به سیب، گندم یا هرآنچه به میانجيِ آفریده ی دیگر، به دست می آید، نمود؛ همانندِ همان بیماری بود که از پشتِ سر، سیلی سختی به گردن صوفی زد، باشد که خود را مداوا نمايد و فریب خوردنِ آدم منجر به آمدن بر روی این گوی آب و خاک گردید؛ اگرچه در سرنوشتش این چنین رقم خورده بود و بازگشتش به سرای یکتایی ، بازبسته گردید به شناخت آفریدگار در پس هر نگاه، لبخند، قهر، طوفان و ... و دل سپردنی بی چون و چرا به فرمان هایش . 
آری آدم که با لغزشی، آنچنان سرگشته گردید، از آنجا که سراسر نیاز و امیدواری بود، با بخشایش ایزد مهربان ، رستگار شد که فسون های اهریمن اگر همچون زهر، کشنده است، پادزهرش امیدواری و توسل می باشد: 🌻🌻🌻
کوه بود آدم اگر پُر مار شد 
کانِ تریاق است و بی اِ ضرار شد
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٤٥
🌻🌻🌻
اما آن که هراسناک از هر " از دست دادن" ی ست ، نگرانِ تنهایی، بیماری ، بی پناهی ، دست و دل تنگی و ... و به سبب آن همواره چشم امید به دست آفریده ها دارد تا نیازش برآورده سازند و اگر هم آهنگ با خواسته های او نبودند، رنجیده ، ستیزه نموده و دود آهش زمین و زمان را تیره می سازد، چگونه می تواند از این هنگامه ی هراس انگیز ، جان، نورانی نگاه داشته و دل مینویی، مصفا به سرای ابدی رساند؟!! 🌻🌻🌻
تو، که تریاقی نداری ذرّه ای 
از خلاصِ خود چرایی غره ای؟!!
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٤٦
🌻🌻🌻
تریاق: پادزهر 🍀 اضرار: گزند، آسیب 🍀 غَرّه : گول خوردن ، فریفته شدن، بی خبری 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١٧

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
سرگذشت دردمندی که پزشک در او امید تندرستی ندید – بخش دوم 🌻🌻🌻 پزشکی که به بیمارش سفارش نمود برای به دست آوردن تندرستی هرآنچه هوس نمود، به انجام رساند؛ با این که می دانست بیماری کشنده ای سرتا پای وجود او را فراگرفته که به زودی این سامان زودگذر بدرود خواهد گفت، نمادی از اهریمن است زیرا نه تنها اهریمن بلکه همگان چه تن درست و چه بیمار، می دانند که دیر یا زود می بایست خاکِ تن ترک نمایند اما شماري ، می خواهند برای درنگی بیش در این دیار و بهره مندی از آسودگی و شادمانی بيش تر هرکاری انجام دهند؛ پس اهریمن از این نگرش بهره برداری کرده و برای تیره دلان، راه رسیدن به آرامش را در آزار رساندن به همگنانشان می شناساند و این آزار رسانی چنان گسترده است که در بسیار اوقات، افراد، آن را ناآگاهانه به انجام می رسانند همچون بزرگ نمودن کاستی ها و بدی های دیگران و برشمردن آن نزد دوست و آشنا که مانند سیلی سختی بر پشت ایشان می باشد، بسانِ آن بیمار که هوس می نماید بر پشت گردن مرد صوفی سیلی بنوازد باشد که خود، بهبود یابد!! 🌻🌻🌻
ای زننده بی گناهان را قفا 
در قفای خود نمی بینی چرا؟!
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٣٩
🌻🌻🌻
بهشت، درک یگانگی با آفریدگار، سرمستی از باده ی عشقش و معاشقه با پیشگاه فراگیرش می باشد چنان که تمامی ترس، اندوه و امیدهای پوچ به افراد و رخدادها از میان رفته و فرد از برخورداری ابدی همراه با آرامش و آسودگی بهره مند می شود و در چنین گستره ی نابی از بی نیازی ، اهریمن به آدم وانمود که خوردن سیب، گندم یا دل سپاری به برخورداری هايي كه به ميانجيِ آفريده ي ديگر به دست مي يابد نیز می تواند بدو کامیابی ابدی بخشد!! آیا رواست با چنان معشوقی که مهربان ترین و تواناترین است، همچنان فریفته ی وسوسه هایش مانده و مانند آن فرد بیمار، آرامش خویش در ناآرامی دیگران جست؟!! 🌻🌻🌻
بر تو خندید هر که گفتت این رواست 
اوست که آدم را به گندم رهنماست #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٤١
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
سرگذشت دردمندی که پزشک در او امید تندرستی ندید (بخش نخست)
🌻🌻🌻 بیماری نزد پزشک رفت و از او خواست که دردش شناسایی نموده و تندرستي به او بازگرداند؛ پزشک با سنجش تپش دست بیمار، دانست که مداوای او شدنی نبوده و امیدی به زنده ماندنش نیست پس آن گاه که بیمار دارویی شفابخش خواست، بدو گفت که برای بیرون راندن این درد ژرف از تن، به گردش برو و هرآنچه که دلت می خواهد، بی درنگ انجام بده و همانگونه که خداوند فرموده که به دست خویشتن، خود را به نابودی نیفکنید، برای دردِ تو، "پرهیز" همچون سمی کشنده می باشد که شایسته است از آن دوری نمایی، باشد که مداوا شوی:
🌻🌻🌻 صبر و پرهیز این مرض را دان زیان 
هرچه خواهد دل، درآرش در میان 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٣٩
🌻🌻🌻 بیمار پذیرفته و با خود گفت که بهتر است برای گشت و گذار، به کنار آب رواني رفته و هرآنچه که در دلم گذر نمود، به انجام برسانم، پس چنین کرده و همچنان که از کنار سبزه زاران گذشته و نوای چشمه ساران، جانش تازه می نمود، یک مرد صوفی دید که بر کنار چشمه در حال شستن سر و صورت بود.
هنگامی که نگاهش به پشت گردن او افتاد، هوس کرد که رفته و سیلی سختی به پشت گردنش بنوازد در حالی که سفارش پزشک در خاطرش بود که راندن هوس، سبب افزایش دردمندی او می شود؛ پس چنین کرد و از کوفتن دستش بر گردن صوفی، بانگ بلندی برخاست؛ صوفی که شگفت زده شده بود، ناگهان برگشته، او را دید و خیزي به سویش برداشته، می خواست که او نیز دو سه مشت بر سرش کوفته ، چنگ به ریش هایش انداخته و آن ها را از ریشه برکند اما ....
🌻🌻🌻 ادامه دارد
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 آنان که در تنهایی خود و در دورهمی ها ، در نبود فردی به برشمردن ناراستی، کاستی و بدیِ وي در تلاشند؛ بی خبرند که همان دم، چیره ی اهریمنند زيرا چنانچه برابرِ خواسته ی ایشان عمل نشود، رنجیده و بر دیگران می تازند و اي كاش مي دانستند كه به سبب درونی بیمار، روزگارشان تیره و اندوهبار است. 🌻🌻🌻
خلق رنجور دق و بیچاره اند 
وز خِداعِ دیو، سیلی باره اند 
جمله در ایذای بی جرمان حریص
در قفای همدگر، جویان نقیص
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٣٧_١٣٣٨
🌻🌻🌻
آری در برشمردن کاستی های فرد در نبودش و آزار او به هر شیوه، بی گمان رنجی گریبانگیر فرد آزاردهنده و کاستی جو خواهد گردید و آن زشت کرداری که افراد را وادار به چنین کارهایی نموده و از آزار آفریدگان خرسندست، با اهریمن هم سو می باشد و درست انگاری که برای خود دارد، آنست که برای رهایی از رنج و درد، می بایست بدی دیگران بازگو نموده و ایشان را مورد آزار قرار داد اما نمی داند که این رنج، از نفس سرکش اوست نه ديگران. 
برای روشن تر شدن این گفتار، داستانی بیان شده از فردی که پزشک در او امید تندرستی ندیده و به او سفارش نمود برای رهایی از درد جانسوزش، هرچه از دلش می گذرد، انجام دهد مبادا که پرهیز از آن، خود سبب بیماری دیگری برای او شود و در دنباله خواهد آمد. 
خداع: فريبكاري 🍀 دق: از غصه مردن 🍀 ایذا: آزار 🍀 قفا: پشت، عقب 🍀 نقیص: کاستی 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٨/٨/١
@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 گاه انسان با فردی دیدار نموده و گمان می نماید چنان با او آشناست که گویی سالیان سال او را می شناسد و این گمان آنقدر در پندار او ریشه می دواند که او را نزدیک ترین دانسته و از تمامی اسرار زندگیش، آگاه می نماید اما بسیار پیش آمده که پس از گذشت اندک زمانی، درمی یابد که گمان هایش درست نبوده و دچار دل شکستگی می شود. 
اگرچه همگان نیازمند عاشق شدن و دل سپردنی بی چون و چرا می باشند اما افسوس که " معشوق " را نادرست برمی گزینند. 
آری معشوق تنها همان یگانه ی جاودان است؛ آفریدگار مهربانی که با یک فرمانش در ازل تا به امروز این همه شگفتی بزرگ پدیدار نموده ، همگان را به مهر پرورانده و هرگز کسی از درگاهش ناامید بازنگشته است. 🌻🌻🌻
از " خیال" ی دوست گیری خلق را 
چون نگیری شاه شرق و غرب را ؟!
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٢٠
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
اگرچه درمانی که در دارویی ناشناخته نهفته را چشم ها ندیده و گوش ها نمی شنوند اما آن که درمان کنندگی اش در وجود خود یا دیگران یافت، با دیدن آن و یا شنیدن نامش، بی درنگ به یاد بهبودیی که به میان جیِ آن به دست آمده، می افتد؛ پس چگونه ناباوران با این همه نشانه ها که از آفرینش ایزدی می بینند، او را برنمی تابند؟؟!! 🌻🌻🌻
چون ز "آثار" این همه پیدا شده ست 
چون نشد پیدا ز تاثیر ، ایزدت؟؟
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣١٦
🌻🌻🌻 هنگامی که هر دارو با ویژگی درمان کنندگی آن به نام (اثر) شناخته می شود، جای افسوس است که این همه نشانه ها (آثار) از معشوقِ جاودانی در کهکشان ها تا ریزترین آفریده ها بر روي زمين دیده و باز هم نه تنها از یاد او بدور ماند بلکه از جان و دل ستایشش ننموده ،به او عشق نورزیده و فرمانبردارش نبود.!!
🌻🌻🌻دوست گیری چیزها را از اثر 
پس چرا ز آثار بخشی بی خبر؟؟!! #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣١٨
🌻🌻🌻
اگرچه شماری گمان می نمایند که او پنهان است اما آگاه باشند چنانچه با دیده ی پندآموزی به آفریده هایش بنگرند، او را پیداتر از هر پیدایی خواهند یافت. 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
از کرامات وارستگان همین بس که توانسته اند در مهرورزانشان، درونی که همواره روی به خور و خواب و خشم و شهوت داشته، دگرگون سانند به خرسندی و گردن گذاری به پسند دوست و این دگرگونی، کمتر از عصایی که دریا را شکافت ، نمی باشد که اگر معجزات در این کره ی خاکی به وقوع پیوستند، برای بیداری دل ها بود تا به وارستگی دست یافته و زان پس به راستی در پیوستگی با الهامات ایزدی باشند: 🌻🌻🌻
معجزه کان بر جمادی زد اثر
یا عصا یا بحر یا شقّ القمر
گر اثر بر جان زند بی واسطه 
متصل گردد به پنهان رابطه #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣١٠
🌻🌻🌻
در حقیقت دریای شناخت و آگاهی معجزه بخش است اما آیا مرغ خانگی که بسته ی خاک است و از دریا گریزان، از آن بهره ای دارد؟ همچون کسی که سرسپرده ی نیازهای زمینی ست؛ خوشا مرغابیان معنا که از آزمندی های زمینی و دل بستگي به غير دوستِ باقي روی گردان گشته ، در بی کران آسمان شناخت، بر فراز دریای آگاهی به پرواز درآمده و معجزه ها از آن دیده اند. 
آری دریا اگرچه هر ناآشنا را در خود می میراند اما در جان همدمانش معجزه آفرین است و ایشان ، بسان ِ مریم پاک، بی نیاز از باغ و درخت، در نهان گاه جانشان از فراسو میوه های آگاهی دریافت می کنند چنان که از جهان و هرچه در آنست، بی نیاز می گردند. 🌻🌻🌻
عجز: ناتوانی 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
باد را نمی توان دید اما برخاستن گرد و خاک ، تکان خوردن برگ درخت ها و صدای های و هو، نشانه هایی از بودن بادست حتی با نگریستن به برگ درخت ها می توان سمت وزش آن را که از غرب است یا شرق، بازشناخت؛ بنابراین به پیام آوران معجزه ها داده شد تا آن ها که به شناخت ایزدی دست نیافته بودند، آگاه شوند و پس از آن در هر زمان ، به وارستگان باریافته در درگاه ایزدی، توانایی هایی داده می شود که "کرامت" گویند و تفاوت آن با "معجزه " آنست که از زمان آشکار شدنش بی خبرند و ناگهانی ، مهرورزانشان آن شگفتی ها دیده و چنانچه در راه دوستی ایشان پایدار بوده و در سرنوشتشان باشد، آن ها هم دارای کرامت خواهند شد: 🌻🌻🌻
معچزاتی و کراماتی خفی 
برزند بر دل ز پیران صفی #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٠٠
🌻🌻🌻
آری قیامتی در نهان وارستگان برپاست که پندار، گفتار و کردار مهرورزانشان دگرگون می نماید؛ خوشا آنان که ایشان را شناخته ، از جان و دل به یاریشان شتافته و هرآنچه دارند تا پای جان در راهشان از دست داده اند زیرا آن که هم نشین یاران ایزدی می گردد مانند آنست که همنشین هم "او" گشته است .
🌻🌻🌻 پس جلیس الله گشت آن نیکبخت 
کو به پهلویِ سعیدی بُرد رَخت 
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٣٠٢
🌻🌻🌻 خفی : پنهان 🍀 صفی: پاک دل ، نیک دل 🍀 جلیس: همنشین 🍀 سعید: نیک بخت 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻 #١٣٩٨/٨/٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
داستان عجوزه ی هوسباز را هرکه می خواند به شهوتِ بیدار و آزمندی او در جلب توجه دیگران خندیده و از پوچی انگیزه هایش در شگفت می گردد زیرا بیشینه ی افراد به کاستی پندار، گفتار و کردار دیگران آگاه اما از کاستی های خویش بی خبرند!! داستان او سرگذشتِ نفس تیره گونی ست که در بین دو پهلوی هرکس جای داشته و به شهوت پرستی ها وادارش می نماید چنان که از خاطر، یاد مرگ و هنگامه ی کوچ به دیگر سو زدوده و او را از پیمودن راه "تزکیه" گمراه می نماید؛ راهی که در آن می توان مسِ وجود، دگرگون به زرِ بندگی پسندیده نمود. 
ای کاش ندایی که در جان آدمی به او گوشزد می نماید که در اندیشه ی این دگرگونی باشد، همواره شنیده می شد؛ ندایی از این دست: 🌻🌻🌻
چون که آید خیزخیزانِ رحیل 
گم شود زان پس فنون قال و قیل 
عالم خاموشی آید پیش، بیست 
وایِ آن که در درون اُنسيش نیست #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٧٨٥_١٧٨٦
🌻🌻🌻
خیزخیزان: بانگِ برخیز 🍀 رحیل: کوچ به دیگر سو قال و قیل: گفت و گو 🍀بیست: بایست 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٨/١

https://telegram.me/molana_neyname_bhba month agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی داستان عجوزه ی هوسباز – قسمت دوم 🌻🌻🌻
آن پیرزنی که سالیان سال زیسته،دلبری ها نموده، کام ها ستانده و همچنان آزمندی شهوت در وجودش زبانه می کشید، بسان آتشی بود که در زیر دیگی تهی روشن نموده باشند و بی گمان به سبب تیرگی دل در آن سن دچار آزمندی گشته بود: 🌻🌻🌻
حرص در پیری، جهودان را مباد 
ای شقیی که خداش این حرص داد #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢٢٨
🌻🌻🌻
او هرچه گلگونه بررخسار ماليده، سرمه در چشم كشيده و خود را در آیینه می نگریست، باز هم می دید که چهره ی چروکیده اش بیش از هرچیز، نشان از فرتوتی او دارد پس در سرایش در پی چیزی می گشت تا بدان چهره ی خود صاف نشان دهد که ناگهان چشمش به قرآن افتاده با خود اندیشید اگر قسمتی از برگ های آن برداشته، با آب دهان تر نموده و به چروک هایش بچسباند، جوان به نظر خواهد رسید و اینچنین نموده، آهنگ رفتن کرد اما تا آمد چادر بر سر راست کند، چند پاره از کاغذها از صورتش بر زمین افتاد و او که درمانده شده بود، از ژرفای جان به اهريمن نفرين فرستاد و اهريمن هم در دم، آشکار شده و بدو گفت که ای هرجایی تو با این کارهایت روی من سفید نموده ای که من در تمام عمر در چنین تیره روزی که تو در آن بسر می بری دست و پا نزده ام؛ تا به کی می خواهی نوشته های آن کتاب پاک دزدیده و برای پوشاندن کاستی های چهره، بکاربری ؟! آری آن زنِ عمر بر باد رفته نمادی از کسانی ست که بر چهره ی چروکیده و زشتِ پندار، گفتار و کردار ِ تیره ی خود، سخنان مردان خدا پوشانده و آن ها را به خود نسبت می دهند تا مورد قبول دیگران قرار گیرند اگرچه در نهان، کمترین باوری بدان ها ندارند. 🌻🌻🌻
چند دزدی حرف مردان خدا 
تا فروشی و ستانی مرحبا؟! #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢٨٢
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آنان که همواره در پی خرسندیِ نفس خویشند و از زیستن در راه نیکیویی، دانایی و زیبایی، روي گردان بنابر اين از دستاوردِ آن، كه نیرورسانی به آفریده های ایزدی و دل شاد نمودن آن هاست، بي بهره اند، همچون خانه ای بدون هرگونه خوراكي و آشاميدني؛ اما اگر کسی با وجود آن که سر و جانش از شوق کمک به دیگران لبریز، ولی توانایی یا هنری نداشته و کسی ارزش او نداند، غمی نداشته باشد که خداوند مهربان پذیرای اوست زیرا که او برای پذیرش انسان ها در پی سود یا افزونی سرمایه نمی باشد پرهيزگاران، از دید دیگران هرچقدر هم کم ارزش، اما نزد او پر بهايند: 🌻🌻🌻
هیچ قلبی پیش او مردود نیست 
زان که قصدش از خریدن، سود نیست
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢٦٧
🌻🌻🌻 داستان عجوزه ی هوسباز- قسمت اول 🌻🌻🌻 بردگانِ کامروایی های نفسانی که خیری از ایشان به آفریدگان نرسیده و همواره در پی سود خویشند، همچون پیرزنی می باشند که قرنی زیسته و با وجود آن که نه زیبایی برایش مانده، نه اندامی نیکو ، با صدايي خشن ، پشتي خم، دستاني لرزان و از هشیاری حتی بی بهره ، اما همچنان شهوت ِ همخوابگی در او بیدار و روزی که در آیین پیوند زناشویی، فراخوان داشته ، برای شیفته نمودن مردان، سرگرم آرایش چهره ی خویش بوده است؛ .. 🌻🌻🌻
ادامه دارد
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٧

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
بهره ی هرکس از برکتِ كائنات، نسبتی دارد با چگونگی پندار، گفتار و کردار او ؛ همچنین براساس آن که فرد چه مقدار نیکی بر آن می افزاید، گنجایشی در سرشتش پدید می آید که توانایی بهره وری از مهربانی های ایزدی از آنش می سازد؛ از اینرو از زمان های دور باور بر این بوده که روزیِ هرکس با صفای دل او پیوسته است پس اگر در نیایش از ایزد بخواهند که ماندگاری فردی نیک پیشه بر روی کره ی خاک به درازا انجامد، خواستی پسندیده برای وی می باشد اما برای کسی که هر روز تیرگی بر تیرگی های پندار، گفتار و کردار می افزاید هم می تواند نیایشی در خور باشد؟ همچنان که درویشی در حقِ فردی خسیس که به خانواده اش روا نداشته و دور از ایشان روزگار می گذراند، نیایش می نماید که ایزد توانا هرچه زودتر او را به آن ها برساند و فرد خسیس با ترشرویی گفت که همان بهتر این خواست در مورد تو پذیرفته شده و تو نزد آن ها بروی که من از خرج کردن برای ایشان روی گردانم. 
آری فرومایگان، از پذیرش برکات، ناتوانند و شایسته است که با ایشان به اندازه ی گنجایششان سخن گفت: 🌻🌻🌻
زان که قدرِ مستمع آید نبا 
بر قدِ خواجه بُرَد درزی، قبا #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢٤١
🌻🌻🌻
مستمع: شنونده 🌻نبا: خبر 🌻درزی: خیاط 🌻قبا: جامه 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٧

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
گذر زمان در روند تکامل بسیار مهم است و در راه معنا نیز همچنین اما شماری از افراد در حالی که دانه های پندار، گفتار و کردار نیک در مزرعه ی جان خود نکاشته و از انسانیت بویی نبرده اند ، فراخواست پختگی و سروری نموده و برای رویه پرستانی که گمان می نمایند محاسن سپید نشانه ی کاملی ست خود را بلد راه می شناسانند!! چگونگی روزگار ایشان، همچون داستان پیر زن فرتوتی ست زشت رو که با وجود دست و پای لرزان و چهره ی زرد رنگ و چروکیده، دندان های ریخته، موی سپید و قامتی خمیده ، همچنان شهوتی بیدار داشته و عشق مرد در او بیداد می نمود.

ایزدا مبادا که در روزگار پیری، فرد گرفتار آزمندی شود که اگر چنین است، بی گمان نشانه ی دل سختی می باشد؛ شگفتا که دنیا پرستان هرچه سال های زندگیشان افزون گردد، آزمندی ایشان نیز نسبت به شهوترانی ها،قدرت، مقام، دارايي و فيره بیش می شود و اگرچه هر روز در حال افزودن تیرگی به پیکر جان خویشند اما هنگامی که کسی به ایشان می گوید که : " عمرت دراز باد." از خوشی همچون گل می شکفند و بی خبرند که این سخن دعا نیست بلکه نفرینی تلخ است. 🌻🌻🌻
این چنین نفرین، دعا پندارد او !!
چشم نگشاید، سری برنآرد او 🌻🌻🌻
ادامه دارد
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٦

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آن که در فراز و نشيب روزگار كه به سمتِ خودشناسي ست و نتيجه ي آن، كمال، بردبارست ؛ بی گمان دریافته که آفریدگار با یک فرمان "باش"، می توانسته در یک دم جهان را بیافریند اما آن را در شش روز آفرید؛ شش روزی که هر روز آن برابر هزار سال انسان هاست همچنین در افرینش جنین انسان که طی نه ماه به آهستگی کامل می گرد، بنابراين می توان به ارزشمندی گذر زمان در روند کمال پی برد: 🌻🌻🌻
خلقت طفل از چه اندر نه مه است؟
زان که تدريج از شعارِ آن شه است #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢١٥
🌻🌻🌻
اما آن که گمان می نماید بدون پندار، گفتار و کردار نیک می توان بر بالای نردبان ایمان ایستاده و از زمره ی وارستگان گردید، از آنجا که به گوهر بردباری در ناكامي ها و پذیرش رخدادها آراسته نیست، در هنگامه ی نبرد با نفس سرکش و مشکلاتی که برای هرکس به شیوه ای در زندگی پیش می آید، تاب پایداری نداشته و خود را می بازد. 🌻🌻🌻
بردویدی چون کدو فوق همه ؟ 
کو تو را پای جهاد و ملحمه ؟
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢١٨
🌻🌻🌻
خوشا آنان که می دانند طبیب کائنات بیش از هرکس و هرچیز دانا، توانا و مهربان ست( هوالرحمن الرحیم ) و هر دارویی که بدان ها می دهد از غم و رنج ، بیماری دوری و ازدست دادن ها گرفته تا برخورداری، تندرستی ، شادی و ... همه و همه در جهت تکامل و بایستگی ایشان است و نه شایسته است که از آن آزرده خاطر گردید؛ نه از سر بهره مند نبودن از آسایش و شادی، به دیگران حسد ورزید و نه در هنگام ناز و نعمت ، مغرور شد
🌻🌻🌻
در دایره ی قسمت ما نقطه ی تسلیمیم 
لطف آنچه تو اندیشی ، حکم آنچه تو فرمایی (حافظ جان )
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٥

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
در حقیقت "من" ی که بسیاری از افراد، خود را بدان ارج نهاده و سزاوار ستایش می دانند، آلودگیی ست که برازنده ی جان خلیفه ی پروردگار بی آغاز دیرینه نمی باشد؛ چه بهتر که انسان وارسته از بالندگی به زیبایی چهره و اندام، خوانده ها و دانسته ها، دارایی، قدرت، شهرت و ... خود را "هشیاری" بداند؛ هشیارئي که تنها انگیزه ی او کارکرد بر اساس فرمان های پادشاه جهان است؛ فرمان هایی که بر دلش با الهامات وارد می گردند و او را به دیار نیکی و نیک خویی راهبر می باشند اما شماری همچو جغدانند که تاب نوربخشیِ خورشید الهامات نداشته و خوش تر دارند در زندان تنگ و تاریک خود خواسته های نفسانی روزگار بگذرانند؛ برای ایشان پرده ای که بر چهره ی خورشید است، همانا نور اوست: 🌻🌻🌻
چیست پرده پیش روی آفتاب؟
جز فزونیِّ شعشعه و تیزیِّ تاب؟
 #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢٠٤
🌻🌻🌻
بنابراین شایسته است که زندگیِ جغدگونه ی تاریکی پسند هواهای نفسانی رها نموده و اندک اندک با نور حضور، خو نمود همچون هلال دل پاک و آنچه که رهرو راهِ راستی می بایست به خود یادآور شود آنست که نردبان بالا رفتن به آسمان مینویی ، پله پله زیر پا نهاده می گردد و نمی توان راه صدساله را یک شبه پیمود همانند جا افتادن غذا بر روی آتش كه به آهستگی و با شعله ی ملایم انجام مي شود. 🌻🌻🌻
دیگ را تدریج و استادانه ، جوش
کار نآید قلیه ی دیوانه جوش #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١٢١٢
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٤

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آدمی از هستیِ بی کران برخوردار است زیرا که روح ایزدی بی کران بوده و فراتر از "چند" و "چون" است؛ چند و چون بدین معنا که در تنگنایی نمی گنجد؛ کرانی نمی توان بدان ارج نهاد و نمی توان آن را با چگونگیئي ستود اما پای بندان به هواهای نفسانی و وابستگان به "من" ی که در ذهن خویش آن را ساخته و پرداخته و چنان بدان وفادارند که هرآنچه در دیگرسوی باشد را نمی پذیرند حتی حقیقت؛ برای خود چون و چند ی ارج نهاده و در آن زندان، روزگار تیره و تلخی می گذرانند. 
اما تنها باوری ژرف رهاننده ی آدمی از این زندان رنج و ناتوانی ست باور به این که چنانچه به پندار، گفتار و کردار نیک گرویده و خرسندی پروردگار از آنش گردد، بی کرانی وجودش درک نموده و زان پس همچو او برآورنده ی نیازهای آفریدگان خواهد شد: 🌻🌻🌻
چون بُوَد آن "چون " که از "چون " ی رهید
در حیاتستان بی "چون "ی رسید #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٩٢
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٣

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی سرگذشت عیادت پیامبر از هلال – قسمت سوم 🌻🌻🌻 وجود وارستگان همچون بهاری ست که در زمستانِ جان آدمی نوید بخش زندگی ست اما همگان از این راز آگاه نیستند؛ هلال اما با ذرات هستیش آن را می نیوشید و هنگامی که پیامبر چگونگی احوالش از او پرسید خود را همچون فرد تشنه ای بیان نمود که گِل و لای می خورد بلکه تشنگی اش کاهش یابد اما با دیدار پیامبر گویی آبی خوش گوار بدو بخشیدند:
🌻🌻🌻 چون بُوَد آن تشنه ای کو گِل چَرَد
آب بر سر بنهَدَش، خوش می بَرَد
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٨٥ 🌻🌻🌻
آدمی امانت دار ِ روح ایزدی ست بنابر این از قدرت " کن فیکون" (باش، بی درنگ موجود می شود. آیه ی شصت و هشتم سوره غافرکه اشاره به قدرت خداوند دارد.) می تواند برخوردار باشد اما اندازه ی برخورداری، بستگی به باور او دارد همچون عیسای دست یافته به آب حیات که هنگامی که در تمثیلی از راه رفتن او بر آب برای محمد (ص) گفتند، فرمود که اگر باورش بیش می گشت در آسمان ها به پرواز در می آمد همچون معراج من : 🌻🌻🌻
گوید احمد گر یقینش افزون بُدي 
خود هوایش مرکب و مَأمون بُدي #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٨٧
🌻🌻🌻
بنابر این شگفت نباشد اگر همان دم که چشم هلال به دیدار پیامبر روشن گشت، گفت که احوال من همچون سگی ست که ناگهان بیدار شده و خود را شیری قدرتمند یافته است!! 🌻🌻🌻
مامون : سرزمین امن 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢١ 
https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ی سرگذشت عیادت پیامبر از هلال – قسمت دوم 🌻🌻🌻
هنگامی که پیامبر (ص) برای دیدار هلال قدم به آخوری که قرارگاه او بود، نهاد، اگرچه آن جا انباشته از بوهای مشمئز کننده، اما به سبب الفتی که میان جان ایشان و هلال وجود داشت، گویی محل دیدارشان همچون بهشت ، دل خواه گشته بود و هلال بسان یعقوب که بوی پیراهن یوسف را از راه های دور استشمام می کرد، نادیده، به حضور پیامبر در آن جا پی برد و این حقیقت را آن کسی درک می نماید که ساز دل با "آشنا" یی هم آوا یافته باشد و اگر شماری از بیداردلان به حقانيّتِ پیامبران ایمان آورده اند، تنها به سبب معجزات نبود بلکه وجود خود، با آن ها همگون می یافته اند: 🌻🌻🌻
موجب ایمان نباشد معجزات 
بوی جنسیت کند جذب صفات #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٧٦
🌻🌻🌻
چنانچه دوست داشتنِ دو تن برپایه ی هوسی گذرا نباشد ، بی گمان کششی که موجب می شود از دل و جان با یکدیگر احساس یگانگی نمایند، برپایه ی هماهنگی درون ایشان است و این حس، چنان می باشد که از راه دل به احوال هم آگاهند، حتی اگر فرسنگ ها فاصله بینشان باشد همانگونه که هلال در خواب ِ رنجوری، حتی از قدم نهادن پیامبر به داخل آخور، باخبر گشته، چشم گشود و از بین پای چهارپایان، جامه ی همایون وی بدید و از کنج آخور، خود را کشان کشان به ایشان رسانید و پیامبر او را درآغوش گرفته ، رو بر رویش نهاده ، سر و چشمش بوسه باران نموده و فرمود: 🌻🌻🌻
گفت یارَبّا چه پنهان گوهری 
ای غریبِ عرش، چونی؟ خوش تری ؟
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٨٣
🌻🌻🌻 ادامه دارد
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/٢٠

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
پيكرِ زمينيِ هر پیام آور حق که به دیده ی ظاهربین همانند تمامی انسان هاست، بسان ویرانه ای ست که گنجی در آن نهان است و گنج او همانا نوری ست که با آن حقایق را در آیینه ی دل آشکارا می بیند همچون آگاه شدن محمد(ص) از رنجوری "هلال": 🌻🌻🌻
وحیش آمد رحم حق غمخوار شد 
که فلان مشتاق تو بیمار شد
#مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٥٤
🌻🌻🌻 هلال، همان که ماهِ کامل در پیش زیبایی باطنش، جلوه ای نداشته و حتی از بلالِ جان آگاه نیز عرصه های فراتری پیموده، در آخورِ امیری در روزگار پیامبر(ص) به کار گمارده شده بود از قضا چندروزی در رنجوری بسر می برد اما کسی از روزگار او خبر نداشت تا این که مصطفی (ص) از راه دل، از حال او آگاه شده و عزم نمود که به عیادتش برود در حالی که یارانش نیز او را همراهی می نمودند؛ هنگامی که به امیر خبر آوردند که پیامبر در راهِ قرارگاه اوست بسیار شادمان گشته و مباهات نمود که پیامبر به دیدارش می آید و هنگامی که چشمش به چهره ی آرام و مهربان ایشان افتاد از شوق زمین بوسیده، درود گفته و خواهش نمود که نزدشان ماندگار شده و بهشت را از آنشان سازند حضرت اما فرمود که برای عیادت هلال به آنجا آمده اند؛ هم او که در آسمان ها شاه است اما نزد آن ها آخورچیی بیش نمی باشد و افزودند: " هان که گمان نبری او بنده ی تست بلکه او همچون گنجی ست که در ویرانه ها پنهان گشته و اگرچه از رنجوری او بی خبری اما من از جان وی آگاهم." :
🌻🌻🌻 تو مگو که بنده و آخورچی ماست 
این بدان که گنج در ویرانه هاست #مثنوي_دفتر_ششم_بيت_١١٦٩
🌻🌻🌻
امیر گفت که آری چند روزی ست که او را ندیده ام و از آنجا که در بیشتر روز را با چهارپایان دمخور است، گمان می نمودم که سرگرم رسیدگی به آن هاست. 🌻🌻🌻
ادامه دارد 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/١٩

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload
#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي 
#اشعار_مولانا 
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
#Mowlana #Mowlavi #Masnavi

@molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
جسم خاکی که به دانایی، پندار، گفتار و کردار نیک در راه به دست آوردن خشنودی ایزدی آراسته است ، همچون گلدسته هایی ست که بر بالای آن ها کبوتران لانه دارند؛ اما مناره های بدون پرندگان، بی روح و غم انگیزند همچون فردی که هستی اش فاقد چاشنی عشق و ایمان است.
کبوتران، جانی دارند که از پروردگار به وام گرفته و جانِ پندار، گفتار و کردار نیک نیز در پیوستگی به عشق آفریدگار تازه می ماند و آن هایی که بنیان نگرند، می دانند همان گونه که گلدسته با پرنده و پرنده به "جان" زنده است، فرد نیز با ارتعاشات نیک در جایگاه انسانی قرار می گیرد و اگرچه در دو گز جسم خاکی خانه دارد اما وجودش از آسمان ها و زمین برتر است و کسی بر این حقیقت آگاه ست که تنها به ظاهرچهره ، اندام ، پوشش و آرایه ها بسنده نکرده و براساس آن افراد را مورد داوری قرار نداده و ارزشمند یا بی ارزش تلقی نمی کند بلکه با دیده وری ژرف، پیام های پروردگار را از ایشان دریافت کرده و به جاي " دل بستگي" يا " رنجش " به "شناخت" نزدیک و نزدیک تر می گردد. 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٨/٧/١٨

https://telegram.me/molana_neyname_bhb2 months agoDownload