کاکابرا_استاد

#کاکابرا_استاد

صحبت بزرگان موسیقی از جمله

استاد زنده یاد اسماعیل خان مسقطی
و
استاد مرتضی صنعتی

در مورد استاد نورالدین بزله

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
آهنگ زارا گیان💃💃
از 
استاد نورالدین خان بزله 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
آهنگ عازیز گیان
از
استاد نورالدین خان بزله 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
قطعه ای آوازی 
از 
استاد نورالدین بزله

چقدر درد و واقعیت در این یک دقیقه آواز وجود دارد
راستی داریم به کجا میرویم چرا آنقدر نسبت به همدیگر نا سپاس شده ایم...؟
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
مهمانی خصوصی و صمیمی
با
حضور استاد نورالدین خان بزله 
در جمع بزرگان و پهلوانان و قهرمانان کشتی ایران و جهان از گذشته تا به امروز 
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
حضور استاد نورالدین بزله 
در فستیوال قصرشیرین
با حضور بزرگان موسیقی ایران

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
مقام باریه 
در کنجی خلوت
 از
استاد نورالدین بزله

استاد بزله معمولا داخل هیچ جمعی تنبور نمینوازد و مقام نمیخواند مگه اینکه درخواست طوری باشد که چاره ای نداشته باشد.
طبق صحبت ایشان ساز مقدس تنبور و مقامخوانی فقط متعلق به تنهایی و خلوت ایشان است.

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
مقام باریه 
در کنجی خلوت 
از 
استاد نورالدین بزله

استاد بزله معمولا داخل جمع تنبور نمینوازد و مقام نمیخواند مگه اینکه درخواست طوری باشد که چاره ای نداشته باشد  طبق صحبت خود ایشان ساز مقدس تنبور و مقامخوانی فقط متعلق به تنهایی و خلوت ایشان است.

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
تصویری کمتر دیده شده 
از 
استاد نورالدین بزله

پارت 3

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
تصویری کمتر دیده شده 
از 
استاد نورالدین بزله

پارت 2

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
تصویری کمتر دیده شده 
از 
استاد نورالدین بزله

پارت ۱

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
صحبت بزرگان موسیقی از جمله

استاد زنده یاد اسماعیل خان مسقطی
و
استاد مرتضی صنعتی

در مورد استاد نورالدین بزله

@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
#کرمانشاه#یارسان#اهل#حق#دالاهو#هورامان#گوران#سنجابی#قلخانی#کلهر#قصر_شیرین#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#هرسین#نورآباد#دهلران#نورالدین_بزله#کاکابرا_استاد#میترا_استاد#محمد_علی_نجفی#حسن_زیرک#ناصر_رزازی#مظهر_خالقی#عباس_کمندی#محمد_ماملی#وحید_مرادی#نجفی_شهردار_تهران
8 months ago
کاکابرار استاد، از دروایش اهل حق ( یارسان) کرمانشاه و نوازنده مقام های حقانی تنبور ، پدر #میترا_استاد همسر دوم نجفی ، شهردار سابق  تهران

@kermanshah.today 
#آخرین_خبر_کرمانشاه #کاکابرا_استاد #همسر_دوم_نجفی #میترا_استاد #تنبور #شهردار_سابق_تهران #محمد_علی_نجفی #کرمانشاه #نوازنده #اهل_حق
9 months ago